شمش آلومینیوم

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات

شمش آلومینیوم

روند قیمت شمش آلومینیوم در بورس کالای ایران

Aluminum Ingot
شمش آلومینیوم

آلومینیوم، با اضافه کردن مواد و ترکیبات مختلف، خواص خود را بهبود می‌بخشد و به یک محصول کاربردی در صنایع تبدیل می‌شود. شمش آلومینیوم، که از ترکیب آلومینیوم با منیزیم و مس تولید می‌شود، مقاوم تر و مستحکم تر از آلومینیوم معمولی است. این شمش از آلومینیوم مذاب در قالب‌های مختلفی ریخته می‌شود که باعث تولید انواع متنوعی از آلومینیوم می‌شود، از جمله شمش تی بار، بیلت، 50 پوندی و 1000 پوندی. همچنین شمش اسلب یا تختال برای تولید انواع تسمه، کویل و ورق استفاده می‌شود.


      نام کالا           عرضه کننده تاریخ معامله   واحد حجم قرارداد  قیمت پایه عرضه   ارزش معامله(هزارریال)

قیمت پایانی

میانگین

شمش 1000p-99.75 آلومینیوم المهدی 1403/03/06 تن 0 1,175,954 0
شمش 1000p-99.75 آلومینیوم المهدی 1403/03/06 تن 300 1,175,954 398,457,050 1,328,190
شمش 1000p-99.8 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/03/06 تن 600 1,176,254 837,047,650 1,395,079
شمش 1000p-99.8 آلومینای ایران 1403/03/06 تن 200 1,175,566 270,044,325 1,350,222
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/03/06 تن 1,100 1,171,325 1,553,547,825 1,412,316
شمش 1000P-99.7 آلومینیوم المهدی 1403/03/06 تن 400 1,175,654 487,238,125 1,218,095
شمش 1000p-99.75 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/03/06 تن 150 1,164,314 181,938,775 1,212,925
شمش 1000p-99.75 آلومینای ایران 1403/03/06 تن 550 1,175,266 697,640,325 1,268,437
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/03/06 تن 700 1,171,025 930,303,700 1,329,005
شمش 1000p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/03/06 تن 1,200 1,176,554 1,585,465,600 1,321,221
شمش 1000P-99.5 آلومینیوم المهدی 1403/03/06 تن 200 1,174,454 257,159,850 1,285,799
شمش 1000p-99.75 آلومینای ایران 1403/02/30 تن 450 1,141,590 602,014,175 1,337,809
شمش 1000P-99.7 آلومینای ایران 1403/02/30 تن 300 1,141,290 395,336,725 1,317,789
شمش 1000P-99.7 آلومینیوم المهدی 1403/02/30 تن 200 1,141,958 263,834,425 1,319,172
شمش 1000p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/02/30 تن 1,100 1,142,858 1,462,557,425 1,329,598
شمش 1000p-99.8 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/02/30 تن 700 1,142,558 956,107,325 1,365,868
شمش 1000P-99.5 آلومینیوم المهدی 1403/02/30 تن 300 1,140,758 385,523,975 1,285,080
شمش 1000p-99.25 آلومینیوم المهدی 1403/02/30 تن 100 1,139,258 121,795,650 1,217,957
شمش 1000p-99.65 آلومینیوم المهدی 1403/02/30 تن 100 1,141,658 118,945,150 1,189,452
شمش 1000p-99.75 آلومینیوم المهدی 1403/02/30 تن 400 1,142,258 527,123,600 1,317,809
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/02/30 تن 1,100 1,137,780 1,500,655,600 1,364,232
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/02/30 تن 700 1,137,480 933,449,575 1,333,499
شمش 1000p-99.75 آلومینیوم المهدی 1403/02/23 تن 300 1,132,165 416,369,975 1,387,900
شمش 1000p-99.75 آلومینیوم المهدی 1403/02/23 تن 400 1,132,165 553,139,000 1,382,848
شمش 1000p-99.1 آلومینیوم المهدی 1403/02/23 تن 100 1,128,265 128,163,850 1,281,639
شمش 1000p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/02/23 تن 1,000 1,132,765 1,364,443,700 1,364,444
شمش 1000p-99.8 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/02/23 تن 800 1,132,465 1,182,026,425 1,477,533
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/02/23 تن 700 1,127,731 1,023,610,450 1,462,301
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/02/23 تن 1,100 1,127,431 1,518,722,500 1,380,657
شمش 1000p-99.8 آلومینای ایران 1403/02/23 تن 200 1,131,802 283,890,925 1,419,455
شمش 1000p-99.75 آلومینای ایران 1403/02/23 تن 550 1,131,502 754,991,600 1,372,712
شمش 1000p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/02/17 تن 500 1,134,427 698,711,600 1,397,423
شمش 1000p-99.8 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/02/17 تن 1,300 1,134,127 1,876,418,200 1,443,399
شمش 1000P-99.5 آلومینیوم المهدی 1403/02/17 تن 200 1,129,220 267,992,900 1,339,965
شمش 1000P-99.7 آلومینیوم المهدی 1403/02/17 تن 300 1,130,420 411,415,625 1,371,385
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم المهدی 1403/02/17 تن 300 1,131,020 430,343,650 1,434,479
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/02/17 تن 500 1,127,591 767,415,900 1,534,832
شمش 1000p-99.65 آلومینیوم المهدی 1403/02/17 تن 200 1,130,120 271,434,125 1,357,171
شمش 1000p-99.75 آلومینای ایران 1403/02/17 تن 750 1,133,227 1,022,091,025 1,362,788
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/02/17 تن 1,300 1,127,291 1,812,472,100 1,394,209
شمش 1000p-99.65 آلومینیوم المهدی 1403/02/09 تن 350 1,153,519 485,233,825 1,386,382
شمش 1000P-99.5 آلومینیوم المهدی 1403/02/09 تن 350 1,152,619 474,535,075 1,355,815
شمش 1000P-99.7 آلومینیوم المهدی 1403/02/09 تن 225 1,153,819 312,273,050 1,387,880
شمش 1000p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/02/09 تن 1,100 1,154,719 1,523,999,275 1,385,454
شمش 1000p-99.8 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/02/09 تن 700 1,154,419 1,033,738,275 1,476,769
شمش 1000p-99.75 آلومینای ایران 1403/02/09 تن 200 1,153,473 276,595,625 1,382,978
شمش 1000p-99.8 آلومینای ایران 1403/02/09 تن 550 1,153,773 763,185,775 1,387,611
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/02/09 تن 1,100 1,147,353 1,625,561,700 1,477,783
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/02/09 تن 600 1,147,053 841,740,875 1,402,901
شمش 1000p-99.1 آلومینیوم المهدی 1403/02/02 تن 100 1,127,086 126,825,000 1,268,250
شمش 1000P-99.5 آلومینیوم المهدی 1403/02/02 تن 500 1,129,486 754,413,000 1,508,826
شمش 1000p-99.25 آلومینیوم المهدی 1403/02/02 تن 100 1,127,986 137,397,200 1,373,972
شمش 1000P-99.7 آلومینیوم المهدی 1403/02/02 تن 400 1,130,686 575,838,675 1,439,597
شمش 1000p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/02/02 تن 1,400 1,132,576 2,006,745,950 1,433,390
شمش 1000p-99.8 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/02/02 تن 450 1,132,276 702,646,700 1,561,437
شمش 1000P-99.7 آلومینای ایران 1403/02/02 تن 150 1,131,103 213,389,025 1,422,594
شمش 1000p-99.75 آلومینای ایران 1403/02/02 تن 600 1,131,403 862,179,900 1,436,967
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/02/02 تن 600 1,121,384 841,225,350 1,402,042
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/02/02 تن 1,100 1,121,684 1,751,370,400 1,592,155
شمش 1000p-99.1 آلومینیوم المهدی 1403/01/26 تن 150 1,061,502 175,520,825 1,170,139
شمش 1000p-99.65 آلومینیوم المهدی 1403/01/26 تن 200 1,064,802 264,562,825 1,322,814
شمش 1000P-99.5 آلومینیوم المهدی 1403/01/26 تن 250 1,063,902 313,529,375 1,254,118
شمش 1000p-99.25 آلومینیوم المهدی 1403/01/26 تن 175 1,062,402 206,770,825 1,181,548
شمش 1000P-99.7 آلومینیوم المهدی 1403/01/26 تن 300 1,065,102 386,724,300 1,289,081
شمش 1000p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/01/26 تن 1,300 1,059,746 1,700,734,125 1,308,257
شمش 1000p-99.8 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/01/26 تن 700 1,059,446 1,053,962,850 1,505,661
شمش 1000p-99.8 آلومینای ایران 1403/01/26 تن 200 1,065,208 262,626,800 1,313,134
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/26 تن 1,000 1,057,557 1,454,745,950 1,454,746
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/26 تن 500 1,057,257 681,779,650 1,363,559
شمش 1000p-99.75 آلومینای ایران 1403/01/26 تن 550 1,064,908 721,665,525 1,312,119
شمش 1000p-99.75 آلومینای ایران 1403/01/19 تن 750 1,036,494 945,867,175 1,261,156
شمش 1000p-99.75 آلومینیوم المهدی 1403/01/19 تن 100 1,036,494 127,687,425 1,276,874
شمش 1000P-99.5 آلومینیوم المهدی 1403/01/19 تن 300 1,034,994 378,644,775 1,262,149
شمش 1000p-99.25 آلومینیوم المهدی 1403/01/19 تن 300 1,033,494 376,867,400 1,256,225
شمش 1000P-99.7 آلومینیوم المهدی 1403/01/19 تن 400 1,036,194 493,949,375 1,234,873
شمش 1000p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/01/19 تن 1,000 1,022,876 1,257,827,675 1,257,828
شمش 1000p-99.8 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/01/19 تن 500 1,022,576 708,059,350 1,416,119
شمش 1000p-99.75 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/19 تن 200 1,026,235 251,441,725 1,257,209
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/19 تن 800 1,027,982 1,167,029,350 1,458,787
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/19 تن 750 1,027,682 936,318,675 1,248,425
شمش 1000p-99.75 آلومینای ایران 1403/01/14 تن 475 993,810 618,248,350 1,301,575
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/14 تن 700 981,723 952,418,975 1,360,599
شمش 1000p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/01/14 تن 700 987,459 917,961,350 1,311,373
شمش 1000p-99.8 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/01/14 تن 400 987,159 547,654,850 1,369,137
شمش 1000P-99.5 آلومینیوم المهدی 1403/01/14 تن 300 992,310 361,438,950 1,204,797
شمش 1000P-99.7 آلومینای ایران 1403/01/14 تن 300 993,510 380,025,850 1,266,753
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/14 تن 700 982,023 929,152,025 1,327,360
شمش 1000P-99.7 آلومینیوم المهدی 1403/01/14 تن 400 993,510 523,250,200 1,308,126
شمش 1000p-99.65 آلومینیوم المهدی 1403/01/14 تن 100 993,210 125,376,900 1,253,769
شمش 1000p-99.25 آلومینیوم المهدی 1403/01/14 تن 200 990,810 242,481,400 1,212,407
شمش 1000p-99.65 آلومینیوم المهدی 1403/01/06 تن 300 980,500 330,748,100 1,102,494
شمش 1000p-99.8 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/01/06 تن 600 981,400 820,961,725 1,368,270
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/06 تن 600 979,116 761,042,300 1,268,404
شمش 1000p-99.75 آلومینای ایران 1403/01/06 تن 775 980,499 987,115,475 1,273,697
شمش 1000P-99.5 آلومینیوم المهدی 1403/01/06 تن 300 979,600 370,506,600 1,235,022
شمش 1000P-99.7 آلومینیوم المهدی 1403/01/06 تن 300 980,800 377,171,325 1,257,238
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/06 تن 700 979,416 904,086,550 1,291,552
شمش 1000p-99.25 آلومینیوم المهدی 1403/01/06 تن 200 978,100 239,842,100 1,199,211
شمش 1000p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/01/06 تن 800 981,700 1,000,072,050 1,250,090

اخبار مرتبط


 گندله سنگ آهن

گندله سنگ آهن

روند قیمت گندله سنگ آهن در بورس کالای ایران Iron ore Pelletizing گندله سنگ آهن کنسانتره آهن، محصولی فرآوری شده از سنگ آهن است که به دست می‌آید از خرد کردن، آسیاب کردن، جداسازی مغناطیسی و فلوتاسیون. ...

کنسانتره سنگ آهن

کنسانتره سنگ آهن

روند قیمت کنسانتره سنگ آهن در بورس کالای ایران Iron ore concentrate کنسانتره سنگ آهن کنسانتره آهن، محصولی فرآوری شده از سنگ آهن است که به دست می‌آید از خرد کردن، آسیاب کردن، جداسازی مغناطیسی و ...

شمش روی

شمش روی

روند قیمت شمش روی در بورس کالای ایران Zinc Ingot شمش روی شمش روی، ماده مهمی است که در گالوانیزه کردن فولاد برای مقابله با خوردگی و در صنایع مختلف از جمله ساختمانی، اتومبیل‌سازی و صنایع شیمیایی ...

بلوم و بیلت فولادی

بلوم و بیلت فولادی

روند قیمت بلوم و بیلت فولادی در بورس کالای ایران بلوم و بیلت فولادی شمش بیلت (Billet) یک نوع فلزات است که بیشتر برای تولید میلگرد و سیم استفاده می‌شود و عمدتاً از ریخته‌گری مستقیم یا اکستروژن ...