فرومولیبدن یک آلـیاژ حاوی مقدار 60-70درصد وزنی مولیبدن است .این آلیـاژ بوسیله ی ذوب اکسید مـولیبدن (Mo O3) آلومینیوم  و آهن و از طریق احیا به وسیله آلومینیوم تولید می گردد . فرو مولیبدن  مهمترین ماده ی آلیاژی  مورد استفاده  در فولاد های کم آلیاژ و استحکام بالا ( HSLA)  می باشد . همچنین این ماده از دسته مواد آلیاژی کاربید زا می باشد.
از دیگر خواص ایجاد  شده در فولاد متوسط فرومولیبدن میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

 

افزایش سختی پذیری
افزایش مقاومت به خوردگی
ریز دانه کردن فولاد
افزایش استحکام نقطه تسلیم

 

ferro Molybdenum
60-65% MO
0.1 % Cu
0.1 % C
0.01 % S
1.5 % Si
10-100mm Size