محصولاتجرمهای نسوزجرمهاي نسوز ريختني(بتن نسوز) جرم هاي نسوز ريختني پر سيمان ZICO CAST IS 1000

ZICO CAST IS 1000

جرم ریختنی عایق بر پایه پرلیت با دانسیته 1 گرم بر سانتیمتر مکعب و هدایت حرارتی بسیار پایین.