محصولاتجرمهای نسوزجرمهاي نسوز ريختني(بتن نسوز) جرم هاي نسوز ريختني پر سيمان ZICO CAST IS 800

ZICO CAST IS 800

جرم ریختنی عایق بر پایه پرلیت با دانسیته 0.8 گرم بر سانتیمتر مکعب و هدایت حرارتی بسیار پایین.