محصولاتجرمهای نسوزجرمهاي نسوز كوبيدنيجرم نسوز كوبيدني آلومينا-اسپينلي (كوره القايي)ZICO RAM AL 86

ZICO RAM AL 86

جرم کوبیدنی/ ویبره شونده خشک آلومینا اسپینلی (درجا) مخصوص جداره اصلی کوره القایی. دارای استحکام حرارتی و شیمیایی بسیار عالی در برابر مذاب آلیاژهای فولادی شمش ریزی


Alumina-spinel ramming mass used in induction furnaces lining

 

ZicoRamAL 86

Brand Name
high quality alumina , magnesia and spinel Raw Material
0 – 6 mm Maximum Grain Size (mm)
Vibrating-Ramming Installation Method                                                              
Ceramic Nature of bond
3.0 - 3.2 Required Material (t/m3)
1850 Maximum Service Temperature (°C)


Typical Chemical Analysis(%)


CaO           MgO Fe2O3 SiO2 Al2O3
max. 0.70 max.16        max.0.30        max.0.30       Min. 84

مطالب مرتبط

ZICO RAM AL 75

ZICO RAM AL 75
جرم نسوز كوبيدني آلومينا-اسپينلي مخصوص كوره القايي بیشتر

ZICO RAM AL 82-15

ZICO RAM AL 82-15
جرم نسوز كوبيدني آلومينا-اسپينلي مخصوص قطعه ريزي در كوره القايي
بیشتر