تحلیل و بررسی ﺑﺎزار GPC

" /> ﺑﺎزار ﮐﮏ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮمﺳﺒﺰ (GPC) | یکتاذوب ایرانیان

ﺑﺎزار ﮐﮏ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮمﺳﺒﺰ (GPC)

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات

ﺑﺎزار ﮐﮏ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮمﺳﺒﺰ (GPC)

تحلیل و بررسی ﺑﺎزار GPC


ﺑﺎزار ﮐﮏ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮمﺳﺒﺰ (GPC)

ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ ی GPCداﺧﻠﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم درﺑﯿﻦﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ی اﺻﻠﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ تولید ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ،ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ یﺳﯿﻨﻮﭘﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را 7دﻻر در ﻫﺮﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ازﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی CNPC/PetroChinaو CNOOCﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را 7 تا 28 دلار  درﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را 3 تا 49 دلار  درﺗﻦ ﮐﺎ ﻫﺶ دادﻧﺪﺗﺎ اول  ﻓﻮرﯾﻪ، ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎزاری GPCﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 259دﻻرﺑﺮﺗﻦﺑﻮد ﮐﻪ 3دﻻرﺑﺮﺗﻦ (  0.97درﺻﺪ) ﮐﺎ ﻫﺶ داﺷﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 9 ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﺗﺤﺖﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخﺑﻬﺮهﺑﺮدار ی از واﺣﺪ ﻫﺎ ی ﮐﮏﺳﺎز  داﺧﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن روﺑﻪ ﮐﺎ ﻫﺶ اﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ GPCﮐﻢ ﮔﻮﮔﺮد در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎد ﺑﺪونﺗﻐﯿﯿﺮﺑﻮد.

در نتیجه ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان  و خریداران ﻫﻤﭽﻨﺎنﺗﻘﺎﺿﺎ ی ﻣﺸﺨﺼﯽﺑﺮا ی GPCداﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﮐﺎ ﻫﺶ دادﻧﺪ.و این خریداران همچنان متقاضی خرید بودند .

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ی اﻟﮑﺘﺮود ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً  GPCراﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. 

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﺗﻌﻄﯿﻼ ت ﺟﺸﻨﻮارهﺑﻬﺎر،ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ،

ﺑﻪ ﺟﺰﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ Liaoheﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ را اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎ ﻫﺶ داد ،   قیمت GPC پترو شیمی     CNPC/PetroChinaدر ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﭼﯿﻦﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ با افزایش روبرو  ﺷﺪ،

  CNOOC  و در شرکت نفت و گاز فراساحلی ملی چین (CNOOC) که بزرگترین تولیدکننده فراساحلی فعال در داخل و خارج   ﻗﯿﻤﺖ GPCﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺧﻮ ب اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ  GPC باﺳﻮﻟﻔﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻو روﻧﺪ آﺷﻔﺘﻪا ی را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ.

خریداران با توجه به نیازشان از  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ی ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ ی ﮐﺎﻓﯽ را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهﺑﻮدﻧﺪ ،زیرا تعداد 9 پالایشگاه در حال تعمیر و  ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ی ﻣﻮاد آﻧﺪ با تاثیر از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﺗﯿﺮه در ﺻﻨﻌﺖ رو به کاهش ﻣﺎﻧﺪ.

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ی ﮐﺎرﺑﯿﺪﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﮐﮏ ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺎﻻ راﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺎﯾﺪار ﺧﺮﯾﺪار ی ﮐﺮدﻧﺪ وﺗﺎ ﺣﺪود ی از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎزاری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ

 باید توجه داشت که کاربید سیلیکون یک ماده نسوز عالی است.

موﺟﻮد ی ﻫﺎ ی  GPC     پالایشگاه  Si-nopec  درﺳﻄﺢﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در نتیجه ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ راﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم  اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ.

در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪﯾﺎﻧﮓﺗﺴﻪ،GPCﮔﻮﮔﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺷﺪ. 

معاملات درﺷﺮق، ﺟﻨﻮ ب وﺷﻤﺎل ﻏﺮ ب ﭼﯿﻦ، ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ ی GPCﺑﺎ ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﺑﻮد. درﺷﻤﺎل ﭼﯿﻦ وﺷﺎﻧﺪوﻧﮓ، ﻣﻌﺎﻣﻼت GPCﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻوﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽقیمت  GPC     CNPC/PetroChina  پالایشگاه    با گوﮔﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻ ، در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﭼﯿﻦ در ﻣﯿﺎنﺗﻘﺎﺿﺎ ی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻗﺒﻞ ازﺗﻌﻄﯿﻼ ت ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺎزارﻫﺎی فولاد 

ﺑﺎزار ﻓﻮﻻد داﺧﻠﯽ   در این بازه زمانی ﺿﻌﯿﻒﺑﻮد در نتیجه ﺑﺎزار آﺗﯽ ﻣﯿﻠﮕﺮد اﻧﺪﮐﯽﺗﻀﻌﯿﻒﺷﺪ وﺗﺎﺛﯿﺮا ت ﻧﺰوﻟﯽ رادر ﺑﺎزاری ﻟﺤﻈﻪ ای به ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل،ﺗﻌﻄﯿﻼ ت ﺟﺸﻨﻮارهﺑﻬﺎرﺑﻪ زود ی ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﯿﺪ. ﻫﻤﺮاهﺑﺎ آ ب و ﻫﻮا  نامناسب و  ﭼﻨﺪﯾﻦﺗﺎﺟﺮی که ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪﺑﻪﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﺮوﻧﺪ.

در اﯾﻦﺑﯿﻦ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلی ﻣﺤﺪودﺑﻮد و ﻣﻮﺟﻮد ی ﻫﺎﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﺑﯿﺸﺘﺮ ی اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺖﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ،  ﺗﺠﺎرت  ﻋﺎدی ﺑﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪهﺑﺎزار ﻓﻮﻻدﺛﺎﺑﺖﺑﻤﺎﻧﺪ.

اخبار مرتبط