تجزیه و تحلیلی از ﺑﺎزار ﮐﮏ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻠﺴﯿﻨﻪﺷﺪه (CPC).

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات


 تجزیه و تحلیل ﺑﺎزار ﮐﮏ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻠﺴﯿﻨﻪﺷﺪه (CPC)             

ﺑﺎزار CPCداﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً آرام ﺑﻮد.  ﻗﯿﻤﺖ CPCﮐﻢ ﮔﻮﮔﺮدﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای به اﻓﺰاﯾﺶ 14-28دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ اداﻣﻪ داد،  اﻣﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼ ت ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎ ﻫﺶﯾﺎﻓﺖ. ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ی CPCﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﺑﺎﻻ در ﮐﻞﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼ ت ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪﻧﺪ.

قیمت محموله  ﻫﺎ ی گوگرد کم سولفور  CPC ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ی GPCبا  ﮔﻮﮔرد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖماندند، در نتیجه بازار  CPCراﺑﻪﺷﺪ ت ﻗﺒﻞﺗﻘﻮﯾﺖ نشد . درﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ CPC  با گوگرد ﭘﺎﯾﯿﻦ داﺧﻠﯽ نیز ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد

 ﺑﺮﺧﯽو ازﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮدﻧﺪ. در نتیجه ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ی اﻟﮑﺘﺮود ﮔﺮاﻓﯿﺘﯽ ﻧﺮخﺑﻬﺮهﺑﺮدار ی را اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ زﯾﺮاﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ی ﻓﻮﻻد ی ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ ی ﮐﺎﻓﯽ را ﻗﺒﻞ ازﺗﻌﻄﯿﻼ ت ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻬﺎر ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ﺗﻮﻟﯿﺪات راﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖﺗﻌﻠﯿﻖ درآوردﻧﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﮐﺎﺗﺪ ی ﻓﻘﻂ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ راﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎ ﻫﺶﺗﻘﺎﺿﺎ  کم سولفور    CPC ﺷﺪ.

ﻫﻤﺮاهﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﺗﻌﻄﯿﻼ ت،ﺳﻔﺎرﺷﺎت به ندرت دریافت می شد   ﺗﺎ اول فوریه ، ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮارداد اﺻﻠﯽﺑﺮا ی CPC ﺑﺎ GPC ازﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﯿﻨﺸﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽو ﺟﯿﻨﮋو در EXW 535-591 USD/T  اعلام  گردید

 

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺻﻠﯽ CPCﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از GPCﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻓﻮﺷﻮن در EXW 675-718 USD/Tﺑﻮد. CPC ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهﺑﺎ GPCاز ﺷﺮﮐﺖ ﻗﯿﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﭼﯿﻦ (Binzhou)ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽو Liaoheﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ EXW ،507-535 USD/Tﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎزاری CPCﺑﺎ ﮔﻮﮔﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻ و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ. درﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ی اﺻﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی GPCﺷﺮﮐﺖ ﺣﻔﻆ گردید، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎ ﻫﺶ دادﻧﺪ

درﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ،ﺗﻮﻟﯿﺪ CPCﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻو  ﮔﻮﮔﺮدﺗﻐﯿﯿﺮ آﺷﮑﺎر ی ﻧﺪاﺷﺖ. درﺳﻤﺖﺗﻘﺎﺿﺎ، ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮕﺮان ﺧﺮﯾﺪ  ﻗﺒﻠﯽ خود به علت کاهش قیمت بازار ﺑﻮدﻧﺪ.

 

اخبار مرتبط