روند قیمت میلگرد سبک در ماههای گذشته

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات


 

 نام کالا   عرضه کننده تاریخ معامله   واحد حجم قرارداد  قیمت پایه عرضه   ارزش معامله(هزارریال)

قیمت پایانی

میانگین

A3        10   سیرجان حدیدجنوب   1402/11/25 تن  216  227،219  49،079،304  227،219  
A3      10،  12   ذوب آریان بوئین زهرا    1402/11/25  تن  264   227،219  59،993،616  227،249 
A2       8   فولاد سپهر ایرانیان   1402/11/25  تن  110   227،219  26،018،652  236،533 
A3        12   جهان فولاد سیرجان    1402/11/25  تن 500   227،000 115،205،000  230،410 
A3        12   ذوب آهن اصفهان    1402/11/25  تن 350  227،739  81،075،800  231،645 
 A3    آلیاژی   12 ذوب آهن اصفهان   1402/11/21 تن  275  220،000  64،383،275  234،121 
A3        12   کیان فولاد ابهر      1402/11/18 تن  20  225،389  4،507،780   225،389
A2        8   فولاد سپهر ایرانیان   1402/11/18 تن  110  226،334 24،896،740  226،334 
A3        12   جهان فولاد سیرجان    1402/11/18  تن  1000  226،500 226،502،550  226،503 
  A3    آلیاژی   12 ذوب آهن اصفهان   1402/11/14  تن  200 226،600  46،666،600  233،333 
A3        10   سیرجان حدیدجنوب    1402/11/11  تن 576   226،647 130،548،672   226،647 
A3        12   سیرجان حدیدجنوب    1402/11/11 تن  456    226،647 103،351،032   226،647 
A3        12   سیرجان حدیدجنوب    1402/11/11  تن  144   226،647 32،637،163   226،647 
12طول کوتاه A3   جهان فولاد سیرجان   1402/11/11  تن  375  205،000 76،875،000    205،000
A3        12   کیان فولاد ابهر    1402/11/11 تن   96  226،647 21،758،112   226،647 
12طول کوتاه A3    ذوب آهن اصفهان    1402/11/11 تن   75 200،000  15،000،000  200،000 
A2        8   فولاد سپهر ایرانیان   1402/11/11 تن   110 226،647   26،809،442 243،722 
 A3        10   جهان فولاد سیرجان   1402/11/11 تن  1000   226،600 232،667،375  232،667 
12طول کوتاه A3   جهان فولاد سیرجان   1402/11/11 تن  525   205،000 107،625،000   205،000 
10           A3  سیرجان حدیدجنوب   1402/11/11 تن   312  226،647  70،713،864   226،647
12             A3   کیان فولاد ابهر   1402/11/11  تن 72   226،647 16،318،584   226،647 
12،10       A2   حمایت فولاد سازان معین   1402/11/11   تن 120  226،647   27،296،640 227،472 
 A3        12  ،فولاد شاهرود   1402/11/11 تن  500  226،647  122،935،025  245،870 
A3        12   ذوب آهن اصفهان    1402/11/11 تن  250   226،600 57،775،475  231،102 
12طول کوتاه A3  ذوب آهن اصفهان    1402/11/11 تن  50   200،000 10،000،000  200،000 
A3        12  ذوب اهن ارمان آسیا  1402/11/04  تن  456   211،966 96،656،040  211،965 
شاخهA2    10  فولاد سپهر ایرانیان   1402/11/04 تن  600   213،256 127،953،600  213،256 
 A2         8 جهان فولاد سیرجان   1402/11/04 تن  110   216،335 25،711،048  233،737 
A3          12  ذوب اهن ارمان اسیا   1402/11/04 تن  1000   215،800 221،219،700  221،220 
 A2       10 ذوب اهن اصفهان    1402/11/04 تن  408   213،256 87،008،448  213،256 
 A3        12 صنایع فولاد نگین اردکان   1402/11/02  تن 1500  217،360  327،184،150  218،123 
A3  12 فولاد نگین اردکان  1402/10/27  تن  24  211،965  5،087،160  211،965 
A3    10،   12  اریان فولاد بوئین زهرا  1402/10/27    تن  264 211،965   55،958،760  211،965 
A2     10،   12  اریان فولاد بوئین زهرا   1402/10/27   تن  168  211،965  35،610،120  211،965 
A3     10،   12  نورد اریان فولاد    1402/10/27  تن  264   211،965  56،847،336  215،331 
A2     10،   12  نورد اریان فولاد    1402/10/27   تن 120   211،965  25،435،800  211،965 
A2             8  فولاد سپهر ایرانیان   1402/10/27  تن  110   214،192 24،257،178  220،520 
 A3         12 سیرجان حدید جنوب    1402/10/27  تن  216   215،543 46،557،288  215،543 
A3         12  سیرجان حدیدجنوب   1402/10/27   تن 24    215،543  5،173،032 215،543 
A2             8  سیرجان حدیدجنوب   1402/10/27   تن 24    215،543 5،173،032   215،543 
A2             8 
 سیرجان حدیدجنوب  1402/10/27   تن 216    215،543 46،557،288   215،543 
A3             10 
جهان فولاد سیرجان   1402/10/27   تن 500  215،500  107،843،700  215،687 
A3             12 
 جهان فولاد سیرجان 1402/10/27   تن   500  215،500 110،361،000  220،722 
A3            12    ذوب آهن اصفهان   1402/10/27  تن  500  213،909 112،381،450  224،763 
طول کوتاه 12    A3  ذوب اهن اصفهان   1402/10/27  تن  1275   190،000 242،656،900  190،319 
A3        10, 12    نورد اریان فولاد   1402/10/20   تن  264 208،386  55،461،096  210،080 
 A3        10, 12   اریان بوئین زهرا    1402/10/20  تن 264   208،386  55،946،616  211،919 
 A3        10, 12   آریان بوئین زهرا    1402/10/20  تن 144   208،386  30،007،584  208،386 
 A2        8    فولاد سپهر ایرانیان   1402/10/20  تن 110   213،224  23،908،126 217،347 
شاخهA2       10     ذوب اهن آرمان آسیا   1402/10/20  تن 96   208،386   20،005،056 208،386 
 A3       12    سیرجان حدیدجنوب   1402/10/20  تن 144  213،387  30،727،728  213،387 
 A2        8    سیرجان حدیدجنوب    1402/10/20  تن 240   213،387  51،212،880  213،387 
  A2        10    سیرجان حدیدجنوب   1402/10/20  تن 120   213،387  25،606،440  213،387 
  A2        10,12   آریان بوئین زهرا     1402/10/20 تن  24   208،386  5،001،264 208،386 
 A3        10   سیرجان حدیدجنوب    1402/10/20  تن 240   213،387 51،213،000  213،388 
 A3        12   سیرجان حدیدجنوب    1402/10/20  تن 96   213،387 20،485،152  213،387 
  A2       10  سیرجان حدیدجنوب    1402/10/20  تن 120  213،387   25،606،440 213،387 
A3        12   جهان فولادسیرجان   1402/10/20 تن  500  214،290  110،312،500  220،625 
 A3        12  ذوب آهن اصفهان    1402/10/20 تن   150 213،798  32،580،150  217،201 
A2        8    فولاد سپهر ایرانیان  1402/10/13  تن   110 213،814  23،956،350  217،785 
A3        10    سیرجان حدیدجنوب 1402/10/13   تن 24  208،236  4،997،664  208،236 
A3        12  جهان فولاد سیرجان  1402/10/13   تن 75  215،163  16،137،225  215،163  
A3        10,12   آریان بوئین زهرا   1402/10/13   تن 24   209،647 5،031،523    209،647
 A3        10,12 نورد اریان فولاد   1402/10/13   تن 48   208،382 10،002،336    208،382
 A2             8  سیرجان حدیدجنوب  1402/10/13  تن  240  208،236  49،990،392   208،293
A3              12   جهان فولادسیرچان  1402/10/13   تن 75   215،163  16،137،225  215،163
A3        10,12   نورد اریان فولاد 1402/10/13   تن 72  208،382  15،003،504  208،382  
A3             12    ذوب آهن اصفهان   1402/10/09  تن 350  214،651  77،622،050  221،777 
 A2               10  ذوب آهن ارمان اسیا   1402/10/06   تن 120  210،731  25،287،720  210،731  
A2        10,12   آریان بوئین زهرا   1402/10/06   تن 96  209،103  20،073،888   209،103 
 A2              8   فولاد سپهر ایرانیان  1402/10/06  تن 110  214،353  24،111،912  219،199 
 A3        10,12  آریان بوئین زهرا   1402/10/06  تن  264 209،103  55،316،136  209،531 
 A3        10,12   نورد اریان فولاد  1402/10/06 تن   264 209،103  55،205،712  209،113 

اخبار مرتبط