محصولاتجرمهای نسوزجرمهاي نسوز كوبيدنيجرم نسوز كوبيدني آلومينا-اسپينلي (كوره القايي)

جرم نسوز كوبيدني آلومينا-اسپينلي (كوره القايي)

ZICO RAM AL 75

ZICO RAM AL 75
جرم نسوز كوبيدني آلومينا-اسپينلي مخصوص كوره القايي بیشتر

ZICO RAM AL 82-15

ZICO RAM AL 82-15
جرم نسوز كوبيدني آلومينا-اسپينلي مخصوص قطعه ريزي در كوره القايي
بیشتر

ZICO RAM AL 86

ZICO RAM AL 86
جرم نسوز كوبيدني آلومينا-اسپينلي مخصوص شمش ريزي در كوره القايي بیشتر