محصولاتجرمهای نسوزجرمهاي نسوز كوبيدنيجرم نسوز كوبيدني منيزيا-اسپينلي (كوره القايي)

جرم نسوز كوبيدني منيزيا-اسپينلي (كوره القايي)

ZICO RAM MAG 17

ZICO RAM MAG 17
جرم نسوز كوبيدني منيزيايي بیشتر

ZICO RAM MAG 84-10

ZICO RAM MAG 84-10
جرم نسوز كوبيدني منيزيا-اسپينلي مخصوص كوره القايي بیشتر