آهن اسفنجی

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات

آهن اسفنجی

روند قیمت آهن اسفنجی در بورس کالای ایران

Direct Reduced Iron
آهن اسفنجی
آهن اسفنجی یا گندله متخلخل، نتیجهٔ فرآیند احیای مستقیم سنگ آهن است که بدون نیاز به ذوب کردن به وجود می‌آید. در این فرآیند، به دلیل خروج گاز اکسیژن، سنگ آهن به قطعات کروی شکلی با سوراخ‌های کوچک مانند اسفنج تبدیل می‌شود. آهن اسفنجی پس از ذوب و ریخته‌گری، به شمش، تختال و میلگرد تبدیل می‌شود که برای استفاده در مصارف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. امروزه، با توجه به کمبود ضایعات آهن و مسائل زیست محیطی، گندله به عنوان جایگزینی مناسب برای ضایعات آهن شناخته می‌شود.


نمودار روند تغییرات قیمت آهن اسفنجی

      نام کالا           عرضه کننده تاریخ معامله   واحد حجم قرارداد  قیمت پایه عرضه   ارزش معامله(هزارریال)

قیمت پایانی

میانگین

آهن اسفنجی بریکت صبا فولاد خلیج فارس 1403/02/30 تن 0 133,725 0
آهن اسفنجی صنعت فولاد شادگان 1403/02/29 تن 10,000 124,977 1,249,770,000 124,977
آهن اسفنجی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 1403/02/29 تن 10,500 124,977 1,312,258,500 124,977
آهن اسفنجی مجتمع فولاد اردکان 1403/02/29 تن 3,850 124,977 481,161,450 124,977
آهن اسفنجی آهن و فولاد غدیر ایرانیان 1403/02/29 تن 6,700 124,977 837,345,900 124,977
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/02/29 تن 2,600 124,977 324,940,200 124,977
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/02/29 تن 1,000 124,977 124,977,000 124,977
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/31 تن 500 124,977 62,488,500 124,977
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/29 تن 4,350 124,977 543,649,950 124,977
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/29 تن 9,500 124,977 1,187,281,500 124,977
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/29 تن 500 124,977 62,488,500 124,977
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/29 تن 3,200 124,977 399,926,400 124,977
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/29 تن 6,800 124,977 849,843,600 124,977
آهن اسفنجی پارس فولاد سبزوار 1403/02/29 تن 22,400 124,977 2,799,484,800 124,977
آهن اسفنجی پارس فولاد سبزوار 1403/02/29 تن 2,600 124,977 324,940,200 124,977
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/02/31 تن 3,100 124,977 387,428,700 124,977
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/02/29 تن 3,000 124,977 374,931,000 124,977
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/02/29 تن 7,700 124,977 962,322,900 124,977
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/29 تن 20,000 124,977 2,499,540,000 124,977
آهن اسفنجی بریکت صبا فولاد خلیج فارس 1403/02/25 تن 10,000 135,942 1,359,420,000 135,942
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/02/25 تن 240,000 147,883 35,491,920,000 147,883
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/02/25 تن 5,000 147,884 739,420,000 147,884
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/02/25 تن 5,000 147,884 739,420,000 147,884
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/02/25 تن 5,000 147,883 739,415,000 147,883
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/02/25 تن 5,000 147,883 739,415,000 147,883
آهن اسفنجی بریکت صبا فولاد خلیج فارس 1403/02/23 تن 0 135,942 0
آهن اسفنجی آهن و فولاد غدیر ایرانیان 1403/02/22 تن 14,700 126,844 1,864,606,800 126,844
آهن اسفنجی صنعت فولاد شادگان 1403/02/22 تن 0 126,844 0
آهن اسفنجی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 1403/02/22 تن 10,300 126,844 1,306,493,200 126,844
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/02/22 تن 2,350 126,844 298,083,400 126,844
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/02/22 تن 2,300 126,844 291,741,200 126,844
آهن اسفنجی مجتمع فولاد اردکان 1403/02/22 تن 1,900 126,844 241,003,600 126,844
آهن اسفنجی مجتمع فولاد اردکان 1403/02/22 تن 3,100 126,844 393,216,400 126,844
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/23 تن 6,400 126,844 811,801,600 126,844
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/22 تن 5,450 126,844 691,299,800 126,844
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/22 تن 11,550 126,844 1,465,048,200 126,844
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/24 تن 1,600 126,844 202,950,400 126,844
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/02/22 تن 6,700 126,844 849,854,800 126,844
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/02/22 تن 6,450 126,844 818,143,800 126,844
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/22 تن 16,700 126,844 2,118,294,800 126,844
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/22 تن 3,300 126,844 418,585,200 126,844
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/23 تن 300 126,844 38,053,200 126,844
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/22 تن 3,100 126,844 393,216,400 126,844
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/22 تن 5,700 126,844 723,010,800 126,844
آهن اسفنجی پارس فولاد سبزوار 1403/02/22 تن 25,000 126,844 3,190,725,000 127,629
آهن اسفنجی بریکت صبا فولاد خلیج فارس 1403/02/17 تن 22,000 138,159 3,039,498,000 138,159
آهن اسفنجی بریکت پارس پولاد یاران 1403/02/17 تن 0 137,615 0
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/02/18 تن 500 128,617 64,308,500 128,617
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/02/17 تن 500 128,617 64,308,500 128,617
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/02/16 تن 3,200 128,617 411,574,400 128,617
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/16 تن 1,000 128,617 128,617,000 128,617
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/16 تن 10,000 128,617 1,307,987,200 130,799
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/02/16 تن 1,850 128,617 237,941,450 128,617
آهن اسفنجی آهن و فولاد غدیر ایرانیان 1403/02/16 تن 8,000 128,617 1,029,740,900 128,718
آهن اسفنجی آهن و فولاد غدیر ایرانیان 1403/02/16 تن 2,000 128,617 257,234,000 128,617
آهن اسفنجی آهن و فولاد غدیر ایرانیان 1403/02/16 تن 4,000 128,617 514,468,000 128,617
آهن اسفنجی صنعت فولاد شادگان 1403/02/16 تن 2,000 128,617 257,234,000 128,617
آهن اسفنجی صنعت فولاد شادگان 1403/02/16 تن 5,700 128,617 733,116,900 128,617
آهن اسفنجی پارس فولاد سبزوار 1403/02/16 تن 20,000 128,617 2,610,825,400 130,541
آهن اسفنجی فولاد خوزستان 1403/02/16 تن 500 128,617 64,308,500 128,617
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/17 تن 600 128,617 77,170,200 128,617
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/16 تن 13,700 128,617 1,762,052,900 128,617
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/16 تن 5,700 128,617 733,116,900 128,617
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/16 تن 1,400 128,617 180,063,800 128,617
آهن اسفنجی مجتمع فولاد اردکان 1403/02/16 تن 3,300 128,617 424,436,100 128,617
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/02/16 تن 14,800 128,617 1,903,531,600 128,617
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/16 تن 4,900 128,617 630,223,300 128,617
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/02/16 تن 7,250 128,617 932,473,250 128,617
آهن اسفنجی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 1403/02/16 تن 8,900 128,617 1,144,691,300 128,617
آهن اسفنجی فولاد خوزستان 1403/02/16 تن 2,200 128,617 282,957,400 128,617
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/16 تن 18,600 128,617 2,392,276,200 128,617
آهن اسفنجی بریکت صبا فولاد خلیج فارس 1403/02/11 تن 22,000 143,045 3,146,990,000 143,045
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/10 تن 5,500 132,066 726,363,000 132,066
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/10 تن 2,500 132,066 330,165,000 132,066
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/12 تن 500 132,066 66,033,000 132,066
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/11 تن 1,000 132,066 132,066,000 132,066
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/10 تن 7,000 132,066 924,462,000 132,066
آهن اسفنجی بریکت صبا فولاد خلیج فارس 1403/02/09 تن 0 143,045 0
آهن اسفنجی بریکت پارس پولاد یاران 1403/02/09 تن 0 142,213 0
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/02/08 تن 10,000 132,066 1,320,664,100 132,066
آهن اسفنجی مجتمع فولاد اردکان 1403/02/08 تن 5,000 129,841 665,947,000 133,189
آهن اسفنجی آهن و فولاد غدیر ایرانیان 1403/02/08 تن 8,000 132,066 1,068,494,000 133,562
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/08 تن 10,300 132,066 1,360,279,800 132,066
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/08 تن 5,950 132,066 785,792,700 132,066
آهن اسفنجی پارس فولاد سبزوار 1403/02/08 تن 15,000 132,066 2,035,903,000 135,727
آهن اسفنجی صنعت فولاد شادگان 1403/02/08 تن 3,000 132,066 396,198,000 132,066
آهن اسفنجی صنعت فولاد شادگان 1403/02/08 تن 12,550 132,066 1,657,428,300 132,066
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/02/08 تن 11,400 132,066 1,505,552,400 132,066
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/02/08 تن 3,200 132,066 422,611,200 132,066
آهن اسفنجی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 1403/02/08 تن 20,000 130,081 2,636,797,000 131,840
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/08 تن 20,000 132,066 2,759,357,000 137,968
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/08 تن 200 132,066 26,413,200 132,066
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/08 تن 2,500 132,066 330,165,000 132,066
آهن اسفنجی فولاد خوزستان 1403/02/04 تن 50,000 131,218 6,560,900,000 131,218
آهن اسفنجی بریکت پارس پولاد یاران 1403/02/02 تن 0 141,793 0
آهن اسفنجی بریکت صبا فولاد خلیج فارس 1403/02/02 تن 44,000 142,584 6,273,696,000 142,584
آهن اسفنجی بریکت صنعت فولاد شادگان 1403/02/02 تن 0 135,921 0
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/02/01 تن 19,650 131,077 2,575,663,050 131,077
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/02/01 تن 350 131,077 45,876,950 131,077
آهن اسفنجی مجتمع فولاد اردکان 1403/02/01 تن 5,000 126,303 668,058,000 133,612
آهن اسفنجی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 1403/02/01 تن 3,000 126,303 381,912,100 127,304
آهن اسفنجی آهن و فولاد غدیر ایرانیان 1403/02/01 تن 2,050 131,511 269,597,550 131,511
آهن اسفنجی آهن و فولاد غدیر ایرانیان 1403/02/01 تن 9,950 131,511 1,308,534,450 131,511
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/01 تن 1,850 131,511 243,295,350 131,511
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/02/01 تن 8,150 131,511 1,071,814,650 131,511
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/02/01 تن 10,000 130,448 1,319,817,750 131,982
آهن اسفنجی پارس فولاد سبزوار 1403/02/01 تن 20,000 131,411 2,762,864,500 138,143
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/01 تن 10,000 131,511 1,396,941,400 139,694
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/01 تن 10,000 131,511 1,315,110,000 131,511
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/05 تن 6,000 131,511 789,066,000 131,511
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/02 تن 600 131,511 78,906,600 131,511
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/02/01 تن 3,650 131,511 480,015,150 131,511
آهن اسفنجی صنعت فولاد شادگان 1403/02/01 تن 23,750 131,511 3,123,386,250 131,511
آهن اسفنجی صنعت فولاد شادگان 1403/02/01 تن 3,250 131,511 427,410,750 131,511
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/28 تن 55,000 144,737 7,960,535,000 144,737
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/28 تن 20,000 144,737 2,894,740,000 144,737
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/28 تن 5,000 144,740 723,700,000 144,740
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/28 تن 40,000 144,738 5,789,520,000 144,738
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/28 تن 5,000 144,738 723,690,000 144,738
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/28 تن 5,000 144,737 723,685,000 144,737
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/28 تن 15,000 144,738 2,171,070,000 144,738
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/28 تن 5,000 144,738 723,690,000 144,738
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/28 تن 95,000 144,737 13,750,015,000 144,737
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/28 تن 5,000 144,737 723,685,000 144,737
آهن اسفنجی بریکت صبا فولاد خلیج فارس 1403/01/26 تن 22,000 140,785 3,110,832,500 141,401
آهن اسفنجی بریکت صنعت فولاد شادگان 1403/01/26 تن 0 134,206 0
آهن اسفنجی پارس فولاد سبزوار 1403/01/25 تن 15,000 128,345 2,008,264,500 133,884
آهن اسفنجی صنعت فولاد شادگان 1403/01/25 تن 20,000 127,034 2,540,695,100 127,035
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/01/25 تن 10,000 128,345 1,351,181,500 135,118
آهن اسفنجی آهن و فولاد غدیر ایرانیان 1403/01/25 تن 8,000 128,345 1,074,478,800 134,310
آهن اسفنجی فولاد خوزستان 1403/01/25 تن 12,700 127,034 1,613,331,800 127,034
آهن اسفنجی فولاد خوزستان 1403/01/25 تن 2,900 127,034 368,398,600 127,034
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/01/25 تن 18,250 128,345 2,342,296,250 128,345
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/01/25 تن 1,750 128,345 224,603,750 128,345
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/25 تن 10,000 128,345 1,357,170,000 135,717
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/01/25 تن 15,000 128,345 1,998,186,000 133,212
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/01/25 تن 20,000 128,345 2,680,939,500 134,047
آهن اسفنجی بریکت صبا فولاد خلیج فارس 1403/01/18 تن 13,000 133,344 1,733,472,000 133,344
آهن اسفنجی بریکت صبا فولاد خلیج فارس 1403/01/18 تن 1,500 133,344 200,016,000 133,344
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/01/18 تن 10,000 124,620 1,306,365,500 130,637
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/18 تن 10,000 124,620 1,314,802,600 131,480
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/01/18 تن 10,000 124,620 1,307,992,850 130,799
آهن اسفنجی فولاد خوزستان 1403/01/18 تن 5,000 124,620 624,526,000 124,905
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/01/18 تن 15,000 124,620 1,874,305,100 124,954
آهن اسفنجی صنعت فولاد شادگان 1403/01/18 تن 5,000 124,620 626,699,550 125,340
آهن اسفنجی پارس فولاد سبزوار 1403/01/18 تن 16,000 124,620 2,082,919,900 130,182
آهن اسفنجی آهن و فولاد غدیر ایرانیان 1403/01/18 تن 15,000 124,620 1,969,527,000 131,302
آهن اسفنجی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 1403/01/18 تن 13,900 124,620 1,732,218,000 124,620
آهن اسفنجی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 1403/01/18 تن 1,100 124,620 137,082,000 124,620
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/01/18 تن 10,000 124,620 1,313,119,300 131,312
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/11 تن 5,600 126,887 710,567,200 126,887
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/11 تن 9,400 126,887 1,192,737,800 126,887
آهن اسفنجی آهن و فولاد غدیر ایرانیان 1403/01/11 تن 20,000 126,887 2,538,106,800 126,905
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/01/11 تن 3,100 126,887 393,349,700 126,887
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/01/11 تن 16,900 126,887 2,144,390,300 126,887
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/01/11 تن 3,300 126,887 418,727,100 126,887
آهن اسفنجی بریکت صنعت فولاد شادگان 1403/01/11 تن 0 135,676 0
آهن اسفنجی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 1403/01/11 تن 4,850 126,887 615,401,950 126,887
آهن اسفنجی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 1403/01/11 تن 10,150 126,887 1,287,903,050 126,887
آهن اسفنجی پارس فولاد سبزوار 1403/01/11 تن 16,000 126,887 2,142,530,400 133,908
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/01/11 تن 6,700 126,887 850,142,900 126,887
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/01/11 تن 15,000 126,887 1,967,592,000 131,173
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/01/11 تن 10,000 126,887 1,268,872,500 126,887
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/07 تن 5,000 138,975 694,875,000 138,975
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/07 تن 5,000 138,975 694,875,000 138,975
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/07 تن 10,000 138,975 1,389,750,000 138,975
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/07 تن 5,000 138,975 694,875,000 138,975
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/07 تن 5,000 138,975 694,875,000 138,975
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/07 تن 5,000 138,975 694,875,000 138,975
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/07 تن 10,000 138,975 1,389,750,000 138,975
آهن اسفنجی فولاد خوزستان 1403/01/07 تن 1,000 137,265 137,265,000 137,265
آهن اسفنجی فولاد خوزستان 1403/01/07 تن 29,000 137,265 3,980,685,000 137,265
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/07 تن 25,000 138,975 3,474,375,000 138,975
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/07 تن 5,000 138,982 694,910,000 138,982
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/07 تن 40,000 138,976 5,559,040,000 138,976
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/07 تن 15,000 138,976 2,084,640,000 138,976
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/07 تن 5,000 138,975 694,875,000 138,975
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/07 تن 50,000 138,975 6,948,750,000 138,975
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/07 تن 60,000 138,980 8,338,800,000 138,980
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/07 تن 5,000 138,976 694,880,000 138,976
آهن اسفنجی بریکت صبا فولاد خلیج فارس 1403/01/06 تن 2,500 133,395 333,487,500 133,395
آهن اسفنجی پارس فولاد سبزوار 1403/01/06 تن 16,000 124,668 2,258,243,900 141,140
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 1403/01/06 تن 15,000 124,668 2,033,027,000 135,535
آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1403/01/06 تن 10,000 124,668 1,314,165,000 131,417
آهن اسفنجی بریکت صبا فولاد خلیج فارس 1403/01/06 تن 2,500 133,395 333,487,500 133,395
آهن اسفنجی فولاد غدیر نی ریز 1403/01/06 تن 10,000 124,668 1,341,406,700 134,141
آهن اسفنجی صنعت فولاد شادگان 1403/01/06 تن 5,000 124,668 640,306,200 128,061
آهن اسفنجی آهن و فولاد غدیر ایرانیان 1403/01/06 تن 20,000 124,668 2,705,778,600 135,289
آهن اسفنجی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 1403/01/06 تن 15,000 124,668 2,005,724,400 133,715
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 1403/01/06 تن 12,000 124,668 1,675,997,000 139,666

اخبار مرتبط


 گندله سنگ آهن

گندله سنگ آهن

روند قیمت گندله سنگ آهن در بورس کالای ایران Iron ore Pelletizing گندله سنگ آهن کنسانتره آهن، محصولی فرآوری شده از سنگ آهن است که به دست می‌آید از خرد کردن، آسیاب کردن، جداسازی مغناطیسی و فلوتاسیون. ...

شمش آلومینیوم

شمش آلومینیوم

روند قیمت شمش آلومینیوم در بورس کالای ایران (فروردین 1403) Aluminum Ingot شمش آلومینیوم آلومینیوم، با اضافه کردن مواد و ترکیبات مختلف، خواص خود را بهبود می‌بخشد و به یک محصول کاربردی در صنایع ...

کنسانتره سنگ آهن

کنسانتره سنگ آهن

روند قیمت کنسانتره سنگ آهن در بورس کالای ایران Iron ore concentrate کنسانتره سنگ آهن کنسانتره آهن، محصولی فرآوری شده از سنگ آهن است که به دست می‌آید از خرد کردن، آسیاب کردن، جداسازی مغناطیسی و ...

شمش روی

شمش روی

روند قیمت شمش روی در بورس کالای ایران Zinc Ingot شمش روی شمش روی، ماده مهمی است که در گالوانیزه کردن فولاد برای مقابله با خوردگی و در صنایع مختلف از جمله ساختمانی، اتومبیل‌سازی و صنایع شیمیایی ...