محصولاتفروآلیاژهافروسیلیکومنگنز

فروسیلیکومنگنز

سیلیکومنگنز یک¬آلیاژ به همراه مقدار میانگین 10-20 درصد وزنی سیلیکون¬ و 50 تا 70 درصد وزنی منگنز می باشد . این آلیاژ از ذوب اکسید سیلیسیوم  ( Si O2) ، اکسید منگنز (Mn O2) ، اکسید آهن  (Fe2 O3) به همراه کربن بدست می آید. سیلیکو منگنز در مذاب  فولاد جهت  جلوگیری از اکسید اسیون و آلیاژ سازی با درصد های مختلف سیلیکون  و منگنز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین به دلیل وجود مقادیر قابل توجه از سیلیکون  و منگنز در این آلیاژ می توان به جای استفاده از 2 محصول فروسیلیکون و فرومنگنز ، تنها از سیلیکون منگنز استفاده نمود .

Size C S P Si Mn SILICO MANGANESE
10-100 mm


1.5-2.5% 0.2% max 0.2% max 14-16%
60-65% min

Size C S P Si Mn SILICO MANGANESE
10-100 mm


1.5-2.5% 0.2% max 0.2% max 16-18%
60-65% min