تلفن: 55019539-021
ایمیل : info@zobiranco.com
نشانی:خیابان شهید رجایی – نرسیده به ایستگاه مسجد مادر – نبش کوچه 73– پلاک 77