گندله سنگ آهن

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات

 گندله سنگ آهن

روند قیمت گندله سنگ آهن در بورس کالای ایران

Iron ore Pelletizing گندله سنگ آهن
کنسانتره آهن، محصولی فرآوری شده از سنگ آهن است که به دست می‌آید از خرد کردن، آسیاب کردن، جداسازی مغناطیسی و فلوتاسیون. این محصول برای تولید گندله و بریکت در کوره بلند مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنسانتره آهن غیرسمی، غیرقابل اشتعال و غیرقابل انفجار است و هیچ‌گونه تأثیر مضری بر محیط زیست ندارد. این محصول از سنگ‌های آهنی مانند هماتیت و مگنتیت به دست می‌آید و در فرآیند تولید فولاد استفاده می‌شود، کمکی مهم در صرفه‌جویی زمان و هزینه در تولیدات صنایع فولادی دارد.


      نام کالا           عرضه کننده تاریخ معامله   واحد حجم قرارداد  قیمت پایه عرضه   ارزش معامله(هزارریال)

قیمت پایانی

میانگین

گندله سنگ آهن شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/02/29 تن 0 51,266 0
گندله سنگ آهن فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/29 تن 0 51,266 0
گندله سنگ آهن فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/29 تن 0 51,266 0
گندله سنگ آهن فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/29 تن 0 51,266 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن مرکزی ایران 1403/02/29 تن 0 51,266 0
گندله سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/02/29 تن 0 52,074 0
گندله سنگ آهن صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان 1403/02/29 تن 0 52,074 0
گندله سنگ آهن ذوب فولاد اردکان 1403/02/29 تن 0 51,260 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/29 تن 0 52,074 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/29 تن 0 52,074 0
گندله سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/29 تن 0 52,074 0
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/02/29 تن 120,000 52,074 6,248,880,000 52,074
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/02/29 تن 70,000 52,074 3,645,180,000 52,074
گندله سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/02/22 تن 0 52,851 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن مرکزی ایران 1403/02/22 تن 0 51,455 0
گندله سنگ آهن شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/02/22 تن 0 51,455 0
گندله سنگ آهن فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/22 تن 0 51,455 0
گندله سنگ آهن فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/22 تن 0 51,455 0
گندله سنگ آهن صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان 1403/02/22 تن 50,000 51,455 2,572,750,000 51,455
گندله سنگ آهن فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/22 تن 0 51,455 0
گندله سنگ آهن ذوب فولاد اردکان 1403/02/22 تن 0 51,455 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/22 تن 50,000 52,851 2,642,550,000 52,851
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/22 تن 20,000 52,851 1,057,020,000 52,851
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/22 تن 0 52,851 0
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/02/22 تن 25,000 52,851 1,321,275,000 52,851
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/02/24 تن 44,000 52,851 2,325,444,000 52,851
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/02/23 تن 51,000 52,851 2,695,401,000 52,851
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/02/22 تن 70,000 52,851 3,699,570,000 52,851
گندله سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/22 تن 25,000 52,851 1,321,275,000 52,851
گندله سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/22 تن 5,000 52,851 264,255,000 52,851
گندله سنگ آهن مادکوش 1403/02/18 تن 50,000 57,000 2,850,000,000 57,000
گندله سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/02/18 تن 7,000 52,809 369,663,000 52,809
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/02/18 تن 54,000 53,051 2,864,754,000 53,051
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/02/18 تن 36,000 53,051 1,909,836,000 53,051
گندله سنگ آهن مادکوش 1403/02/16 تن 0 57,000 0
گندله سنگ آهن فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/16 تن 0 50,950 0
گندله سنگ آهن شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/02/16 تن 0 50,950 0
گندله سنگ آهن فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/16 تن 0 50,950 0
گندله سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/02/16 تن 0 52,809 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن مرکزی ایران 1403/02/16 تن 0 50,950 0
گندله سنگ آهن ذوب فولاد اردکان 1403/02/16 تن 0 50,900 0
گندله سنگ آهن صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان 1403/02/16 تن 0 52,832 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/16 تن 60,000 53,051 3,183,060,000 53,051
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/16 تن 1,000 53,051 53,051,000 53,051
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/16 تن 20,000 53,051 1,061,020,000 53,051
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/16 تن 30,000 53,051 1,591,530,000 53,051
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/16 تن 0 53,051 0
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/02/16 تن 100,000 53,051 5,305,120,000 53,051
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/02/16 تن 0 53,051 0
گندله سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/16 تن 50,000 53,051 2,652,550,000 53,051
گندله سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/02/11 تن 5,000 52,376 261,880,000 52,376
گندله سنگ آهن مادکوش 1403/02/10 تن 0 57,000 0
گندله سنگ آهن شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/02/08 تن 0 50,703 0
گندله سنگ آهن فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/08 تن 0 50,703 0
گندله سنگ آهن فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/08 تن 0 50,703 0
گندله سنگ آهن مادکوش 1403/02/08 تن 0 57,000 0
گندله سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/02/08 تن 0 52,376 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن مرکزی ایران 1403/02/08 تن 0 50,703 0
گندله سنگ آهن صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان 1403/02/08 تن 30,000 51,291 1,538,730,000 51,291
گندله سنگ آهن صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان 1403/02/08 تن 2,000 51,291 102,582,000 51,291
گندله سنگ آهن ذوب فولاد اردکان 1403/02/08 تن 0 50,700 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/08 تن 40,000 52,794 2,111,760,000 52,794
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/08 تن 30,000 52,794 1,583,820,000 52,794
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/08 تن 0 52,794 0
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/02/08 تن 50,000 52,568 2,628,400,000 52,568
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/02/08 تن 135,000 52,568 7,096,680,000 52,568
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/02/08 تن 5,000 52,568 262,840,000 52,568
گندله سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/08 تن 50,000 52,794 2,639,705,000 52,794
گندله سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/02/04 تن 7,000 50,369 352,583,000 50,369
گندله سنگ آهن شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/02/01 تن 0 50,369 0
گندله سنگ آهن فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/01 تن 0 50,369 0
گندله سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/02/01 تن 0 50,369 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن مرکزی ایران 1403/02/01 تن 0 50,369 0
گندله سنگ آهن ذوب فولاد اردکان 1403/02/01 تن 0 50,369 0
گندله سنگ آهن صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان 1403/02/01 تن 2,000 50,369 100,738,000 50,369
گندله سنگ آهن صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان 1403/02/01 تن 10,000 50,369 503,690,000 50,369
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/01 تن 15,000 52,446 786,690,000 52,446
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/01 تن 55,000 52,446 2,884,530,000 52,446
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/01 تن 0 52,446 0
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/02/01 تن 100,000 52,029 5,327,845,000 53,278
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/02/01 تن 90,000 52,029 4,682,610,000 52,029
گندله سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/01 تن 25,000 52,446 1,311,150,000 52,446
گندله سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/01 تن 75,000 52,446 3,933,450,000 52,446
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/28 تن 5,000 52,004 260,020,000 52,004
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/28 تن 55,000 52,004 2,860,220,000 52,004
گندله سنگ آهن شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/01/25 تن 0 49,944 0
گندله سنگ آهن فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/25 تن 0 49,944 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن مرکزی ایران 1403/01/25 تن 0 49,944 0
گندله سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/01/25 تن 0 52,004 0
گندله سنگ آهن ذوب فولاد اردکان 1403/01/25 تن 0 49,944 0
گندله سنگ آهن صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان 1403/01/25 تن 0 51,572 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/25 تن 0 52,004 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/25 تن 0 52,004 0
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/01/25 تن 0 51,371 0
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/01/25 تن 80,000 51,371 4,143,920,000 51,799
گندله سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/25 تن 70,000 52,004 3,640,380,000 52,005
گندله سنگ آهن مادکوش 1403/01/19 تن 50,000 57,500 2,825,000,000 56,500
گندله سنگ آهن شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/01/18 تن 0 49,667 0
گندله سنگ آهن فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/18 تن 0 49,667 0
گندله سنگ آهن فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/18 تن 0 49,667 0
گندله سنگ آهن ذوب فولاد اردکان 1403/01/18 تن 0 49,667 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن مرکزی ایران 1403/01/18 تن 0 49,667 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/18 تن 0 51,715 0
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/01/18 تن 0 51,389 0
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/01/18 تن 80,000 51,389 4,142,160,000 51,777
گندله سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/19 تن 5,000 51,715 258,575,000 51,715
گندله سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/18 تن 63,000 51,715 3,258,045,000 51,715
گندله سنگ آهن صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان 1403/01/18 تن 23,000 49,667 1,142,341,000 49,667
گندله سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/01/18 تن 7,000 49,667 347,669,000 49,667
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/18 تن 70,000 51,715 3,620,050,000 51,715
گندله سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/18 تن 2,000 51,715 103,430,000 51,715
گندله سنگ آهن سنگ آهن مرکزی ایران 1403/01/11 تن 0 49,779 0
گندله سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/01/11 تن 0 49,779 0
گندله سنگ آهن فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/11 تن 0 49,779 0
گندله سنگ آهن فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/11 تن 0 49,779 0
گندله سنگ آهن شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/01/11 تن 0 49,779 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/11 تن 10,000 51,832 518,320,000 51,832
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/11 تن 0 51,832 0
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/01/11 تن 0 51,720 0
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/01/11 تن 100,000 51,720 5,172,000,000 51,720
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/01/11 تن 20,000 51,720 1,034,400,000 51,720
گندله سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/11 تن 41,000 49,779 2,040,939,000 49,779
گندله سنگ آهن صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان 1403/01/11 تن 0 51,504 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/11 تن 50,000 51,832 2,591,600,000 51,832
گندله سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/11 تن 29,000 49,779 1,443,591,000 49,779
گندله سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/07 تن 0 51,042 0
گندله سنگ آهن فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/06 تن 0 49,021 0
گندله سنگ آهن فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/06 تن 0 49,021 0
گندله سنگ آهن شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/01/06 تن 0 49,021 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن مرکزی ایران 1403/01/06 تن 0 49,021 0
گندله سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/01/06 تن 0 49,957 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/06 تن 0 51,042 0
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/01/06 تن 70,000 50,816 3,557,120,000 50,816
گندله سنگ آهن معدنی و صنعتی گل گهر 1403/01/06 تن 100,000 50,816 5,203,900,000 52,039
گندله سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/06 تن 0 51,042 0
گندله سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/06 تن 70,000 51,042 3,572,940,000 51,042
گندله سنگ آهن صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان 1403/01/06 تن 23,000 50,557 1,162,811,000 50,557

اخبار مرتبط


شمش آلومینیوم

شمش آلومینیوم

روند قیمت شمش آلومینیوم در بورس کالای ایران (فروردین 1403) Aluminum Ingot شمش آلومینیوم آلومینیوم، با اضافه کردن مواد و ترکیبات مختلف، خواص خود را بهبود می‌بخشد و به یک محصول کاربردی در صنایع ...

کنسانتره سنگ آهن

کنسانتره سنگ آهن

روند قیمت کنسانتره سنگ آهن در بورس کالای ایران Iron ore concentrate کنسانتره سنگ آهن کنسانتره آهن، محصولی فرآوری شده از سنگ آهن است که به دست می‌آید از خرد کردن، آسیاب کردن، جداسازی مغناطیسی و ...

شمش روی

شمش روی

روند قیمت شمش روی در بورس کالای ایران Zinc Ingot شمش روی شمش روی، ماده مهمی است که در گالوانیزه کردن فولاد برای مقابله با خوردگی و در صنایع مختلف از جمله ساختمانی، اتومبیل‌سازی و صنایع شیمیایی ...

بلوم و بیلت فولادی

بلوم و بیلت فولادی

روند قیمت بلوم و بیلت فولادی در بورس کالای ایران بلوم و بیلت فولادی شمش بیلت (Billet) یک نوع فلزات است که بیشتر برای تولید میلگرد و سیم استفاده می‌شود و عمدتاً از ریخته‌گری مستقیم یا اکستروژن ...