محصولاتجرمهای نسوزجرمهاي نسوز كوبيدنيجرم نسوز كوبيدني آلومينا-اسپينلي (كوره القايي)ZICO RAM AL 75

ZICO RAM AL 75

مطالب مرتبط

ZICO RAM AL 82-15

ZICO RAM AL 82-15
جرم نسوز كوبيدني آلومينا-اسپينلي مخصوص قطعه ريزي در كوره القايي
بیشتر

ZICO RAM AL 86

ZICO RAM AL 86
جرم نسوز كوبيدني آلومينا-اسپينلي مخصوص شمش ريزي در كوره القايي بیشتر