محصولاتجرمهای نسوزجرمهاي نسوز كوبيدنيجرم نسوز كوبيدني آلومينا-اسپينلي (كوره القايي)ZICO RAM AL 82-15

ZICO RAM AL 82-15

جرم کوبیدنی/ ویبره شونده خشک آلومینا اسپینلی (درجا) مخصوص جداره اصلی کوره القایی. دارای استحکام حرارتی و شیمیایی بسیار عالی در برابر مذاب آلیاژهای فولادی قطعه ریزی

 Spinel forming, dry (vibratable or ramming) mass for used in hot face lining of CIF, Melting unalloyed, low alloyed,high alloyed chrome and chrome nickel steels.

Zico Ram AL 82-15 Brand Name
high quality alumina , magnesia and spinel Raw Material
5 Maximum Grain Size (mm)
Vibrating-Ramming Installation Method                                                              
Ceramic Nature of bond
3 Required Material (t/m3)
1800 Maximum Service Temperature (°C)


 
Typical Chemical Analysis(%)CaO           MgO Fe2O3 SiO2 Al2O3
0.3 18 0.2 0.4 81

مطالب مرتبط

ZICO RAM AL 75

ZICO RAM AL 75
جرم نسوز كوبيدني آلومينا-اسپينلي مخصوص كوره القايي بیشتر

ZICO RAM AL 86

ZICO RAM AL 86
جرم نسوز كوبيدني آلومينا-اسپينلي مخصوص شمش ريزي در كوره القايي بیشتر