محصولاتجرمهای نسوزجرمهاي نسوز كوبيدنيجرم نسوز كوبيدني سيليسيZICO RAM IFSBO3

ZICO RAM IFSBO3

جرم کوبیدنی/ ویبره شونده سیلیسی با خلوص بیش از 98% با باند اکسید بور (B2O3) مخصوص جداره اصلی کوره القایی. دارای استحکام حرارتی و شیمیایی بسیار مناسب، تخلخل و پرت حرارتی بسیار کم، مخصوص مذاب چدنهای خاکستری.

 

Dry mass based on high purity crystalline silica, mixed with boron oxide for used in hot face

 

lining of CIF, melting grey cast irons


    ZicoRam IFSBO3

Brand Name

Quartzite

Raw Material
   6 Maximum Grain Size (mm)
Vibrating-Ramming Installation Method                                                              
Ceramic Nature of bond
2.05 - 2.1 Required Material (t/m3)
 1600 Maximum Service Temperature (°C)


Typical Chemical Analysis (silica mass without binder) %


 
Alkalies        CaO Fe2O3 SiO2 Al2O3
Trace Trace   0.1             99.4  0.4

مطالب مرتبط

ZICO RAM IFSBO

ZICO RAM IFSBO
جرم نسوز كوبيدني سيليسي مخصوص فولاد، كوره القايي بیشتر

ZICO RAM IFSBO2

ZICO RAM IFSBO2
جرم نسوز كوبيدني سيليسي مخصوص چدن داكتيل، كوره القايي بیشتر