جرم کوبیدنی/ ویبره شونده خشک آلومینا اسپینلی (درجا) مخصوص جداره اصلی کوره القایی. دارای استحکام حرارتی و شیمیایی بسیار عالی در برابر مذاب آلیاژهای فولادی شمش ریزی

 


dry (vibratable or ramming) massbased on high quality sintered magnesia for used inWear lining bottom of EAF

 

ZicoRam Mag 86

Brand Name

Dead burned magnesia

Raw Material
   5 Maximum Grain Size (mm)
Vibrating-Ramming Installation Method                                                              
Ceramic Nature of bond
2.6 Required Material (t/m3)
 1750 Maximum Service Temperature (°C)


Typical Chemical Analysis(%)

CaO   MgO Fe2O3 SiO2 Al2O3
5 86 0.7 8 0.5