شمش روی

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات

شمش روی

روند قیمت شمش روی در بورس کالای ایران

Zinc Ingot

شمش روی
شمش روی، ماده مهمی است که در گالوانیزه کردن فولاد برای مقابله با خوردگی و در صنایع مختلف از جمله ساختمانی، اتومبیل‌سازی و صنایع شیمیایی استفاده می‌شود. این ماده با هزینه کمتر، عدم حساسیت به درجات خنک‌سازی مختلف و مقاومت بالا در برابر خوردگی، ویژگی‌های مناسبی را برای استفاده در صنایع ارائه می‌دهد.


      نام کالا           عرضه کننده تاریخ معامله   واحد حجم قرارداد  قیمت پایه عرضه   ارزش معامله(هزارریال)

قیمت پایانی

میانگین

شمش روی 99.96 کالسیمین 1403/03/08 تن 50 1,452,525 72,626,250 1,452,525
شمش روی 99.99 روئین طلای زنجان 1403/03/06 تن 0 1,497,449 0
شمش روی 99.99 گسترش صنایع روی ایرانیان 1403/03/06 تن 0 1,497,448 0
شمش روی 99.99 شمش سازان زنجان 1403/03/06 تن 0 1,497,449 0
شمش روی 99.98 خالص سازان روی زنجان 1403/03/06 تن 0 1,482,474 0
شمش روی 99.98 سپنتا روی 1403/03/06 تن 0 1,482,474 0
شمش روی 99.97 نوین پژوهان شمس زنگان 1403/03/06 تن 0 1,467,500 0
شمش روی 99.98 توسعه صنایع روی خاورمیانه 1403/03/06 تن 0 1,482,474 0
شمش روی 99.98 صانع روی زنجان 1403/03/06 تن 0 1,482,474 0
شمش روی 99.98 صانع روی زنجان 1403/03/06 تن 0 1,482,474 0
شمش روی 99.99 کاوشگران روی زنجان 1403/03/06 تن 0 1,495,000 0
شمش روی 99.98 روی گداز زنجان 1403/03/06 تن 0 1,482,474 0
شمش روی 99.98 روی پرور زنجان 1403/03/06 تن 0 1,482,474 0
شمش روی 99.96 کالسیمین 1403/03/06 تن 275 1,452,525 399,444,375 1,452,525
شمش روی 99.98 توسعه صنایع روی خاورمیانه 1403/03/06 تن 100 1,482,474 148,247,400 1,482,474
شمش روی 99.98 ملی سرب و روی ایران 1403/03/06 تن 50 1,482,474 74,123,700 1,482,474
شمش روی 99.97 فرآوری مواد معدنی ایران 1403/03/06 تن 100 1,467,500 146,750,000 1,467,500
شمش روی99.95 ذوب روی بافق 1403/03/06 تن 100 1,437,551 143,755,100 1,437,551
شمش روی 99.97 ترکیب پردازان زنجان 1403/03/06 تن 50 1,467,500 73,375,000 1,467,500
شمش روی 99.97 آذر شیمی رازی 1403/03/06 تن 40 1,467,500 58,700,000 1,467,500
شمش روی 99.96 کالسیمین 1403/03/01 تن 150 1,406,045 210,906,750 1,406,045
شمش روی 99.98 نوین پژوهان شمس زنگان 1403/02/30 تن 0 1,435,035 0
شمش روی 99.99 روئین طلای زنجان 1403/02/30 تن 0 1,449,531 0
شمش روی 99.99 شمش سازان زنجان 1403/02/30 تن 0 1,449,530 0
شمش روی 99.97 ترکیب پردازان زنجان 1403/02/30 تن 25 1,420,540 35,513,500 1,420,540
شمش روی 99.99 شمش روی سیناد 1403/02/30 تن 30 1,449,530 43,485,900 1,449,530
شمش روی 99.99 شمش روی سیناد 1403/02/30 تن 10 1,449,530 14,495,300 1,449,530
شمش روی 99.98 توسعه صنایع روی خاورمیانه 1403/02/30 تن 25 1,435,035 35,875,875 1,435,035
شمش روی 99.98 توسعه صنایع روی خاورمیانه 1403/02/30 تن 50 1,435,035 71,751,750 1,435,035
شمش روی 99.98 سپنتا روی 1403/02/30 تن 0 1,435,034 0
شمش روی 99.98 خالص سازان روی زنجان 1403/02/30 تن 0 1,435,035 0
شمش روی 99.98 روی گداز زنجان 1403/02/30 تن 0 1,435,034 0
شمش روی 99.98 روی پرور زنجان 1403/02/30 تن 75 1,435,035 107,627,625 1,435,035
شمش روی 99.98 آذر شیمی رازی 1403/02/30 تن 0 1,435,034 0
شمش روی 99.94 ذوب روی بافق 1403/02/30 تن 75 1,377,054 103,280,225 1,377,070
شمش روی 99.97 فرآوری مواد معدنی ایران 1403/02/30 تن 25 1,420,540 35,513,500 1,420,540
شمش روی 99.97 ملی سرب و روی ایران 1403/02/30 تن 0 1,420,540 0
شمش روی 99.97 کالسیمین 1403/02/30 تن 25 1,420,540 35,513,500 1,420,540
شمش روی 99.96 کالسیمین 1403/02/30 تن 75 1,406,045 105,453,375 1,406,045
شمش روی 99.96 کالسیمین 1403/02/30 تن 275 1,406,045 386,662,375 1,406,045
شمش روی 99.99 شمش سازان زنجان 1403/02/23 تن 40 1,418,258 57,190,000 1,429,750
شمش روی 99.97 ترکیب پردازان زنجان 1403/02/23 تن 100 1,389,893 139,063,150 1,390,632
شمش روی 99.98 خالص سازان روی زنجان 1403/02/23 تن 60 1,404,076 84,244,560 1,404,076
شمش روی 99.98 سپنتا روی 1403/02/23 تن 100 1,404,076 141,063,925 1,410,639
شمش روی 99.98 روی پرور زنجان 1403/02/23 تن 40 1,404,076 56,197,980 1,404,950
شمش روی 99.98 آذر شیمی رازی 1403/02/23 تن 20 1,404,076 28,081,520 1,404,076
شمش روی 99.97 فرآوری مواد معدنی ایران 1403/02/23 تن 75 1,389,893 104,420,200 1,392,269
شمش روی 99.99 شمش روی میهن 1403/02/23 تن 60 1,418,258 85,095,480 1,418,258
شمش روی 99.98 توسعه صنایع روی خاورمیانه 1403/02/23 تن 200 1,404,076 283,060,450 1,415,302
شمش روی 99.96 کالسیمین 1403/02/26 تن 25 1,375,711 34,392,775 1,375,711
شمش روی 99.96 کالسیمین 1403/02/23 تن 100 1,375,711 137,571,100 1,375,711
شمش روی 99.93 ذوب روی بافق 1403/02/23 تن 75 1,333,163 101,232,675 1,349,769
شمش روی 99.98 آذر شیمی رازی 1403/02/23 تن 10 1,404,076 14,040,760 1,404,076
شمش روی 99.96 کالسیمین 1403/02/23 تن 375 1,375,711 515,891,625 1,375,711
شمش روی 99.97 ترکیب پردازان زنجان 1403/02/17 تن 100 1,374,987 140,160,225 1,401,602
شمش روی 99.98 نوین پژوهان شمس زنگان 1403/02/17 تن 75 1,389,017 105,244,950 1,403,266
شمش روی 99.99 شمش روی سیناد 1403/02/17 تن 30 1,403,047 42,563,890 1,418,796
شمش روی 99.98 سپنتا روی 1403/02/17 تن 100 1,389,017 140,364,975 1,403,650
شمش روی 99.94 ذوب روی بافق 1403/02/17 تن 100 1,332,895 135,827,200 1,358,272
شمش روی 99.98 خالص سازان روی زنجان 1403/02/17 تن 60 1,389,017 83,539,960 1,392,333
شمش روی 99.96 کالسیمین 1403/02/17 تن 500 1,360,956 689,342,000 1,378,684
شمش روی 99.98 توسعه صنایع روی خاورمیانه 1403/02/17 تن 100 1,389,017 142,442,150 1,424,422
شمش روی 99.97 فرآوری مواد معدنی ایران 1403/02/17 تن 75 1,374,987 105,261,050 1,403,481
شمش روی 99.99 شمش سازان زنجان 1403/02/17 تن 40 1,403,048 57,255,980 1,431,400
شمش روی 99.99 کاوشگران روی زنجان 1403/02/09 تن 30 1,360,349 40,810,470 1,360,349
شمش روی 99.99 کاوشگران روی زنجان 1403/02/09 تن 10 1,360,349 13,603,490 1,360,349
شمش روی 99.98 نوین پژوهان شمس زنگان 1403/02/09 تن 20 1,346,746 26,934,920 1,346,746
شمش روی 99.98 نوین پژوهان شمس زنگان 1403/02/09 تن 40 1,346,746 53,869,840 1,346,746
شمش روی 99.99 روئین طلای زنجان 1403/02/09 تن 60 1,360,349 81,620,940 1,360,349
شمش روی 99.98 آذر شیمی رازی 1403/02/09 تن 30 1,346,745 41,125,870 1,370,862
شمش روی 99.98 ملی سرب و روی ایران 1403/02/09 تن 75 1,346,746 101,005,950 1,346,746
شمش روی 99.97 فرآوری مواد معدنی ایران 1403/02/09 تن 75 1,333,142 101,369,950 1,351,599
شمش روی 99.99 گسترش صنایع روی ایرانیان 1403/02/09 تن 150 1,360,349 206,974,700 1,379,831
شمش روی 99.98 روی پرور زنجان 1403/02/09 تن 20 1,346,745 26,934,900 1,346,745
شمش روی 99.98 روی پرور زنجان 1403/02/09 تن 40 1,346,745 53,869,800 1,346,745
شمش روی 99.94 ذوب روی بافق 1403/02/09 تن 75 1,292,332 102,219,925 1,362,932
شمش روی 99.98 کالسیمین 1403/02/09 تن 100 1,346,746 135,598,525 1,355,985
شمش روی 99.96 کالسیمین 1403/02/09 تن 400 1,319,539 530,018,100 1,325,045
شمش روی 99.99 گسترش صنایع روی ایرانیان 1403/02/09 تن 150 1,360,349 206,445,525 1,376,304
شمش روی 99.98 توسعه صنایع روی خاورمیانه 1403/02/09 تن 200 1,346,745 269,800,525 1,349,003
شمش روی 99.99 گسترش صنایع روی ایرانیان 1403/02/09 تن 40 1,360,349 54,546,580 1,363,665
شمش روی 99.97 ترکیب پردازان زنجان 1403/02/09 تن 75 1,333,142 101,769,950 1,356,933
شمش روی 99.98 صانع روی زنجان 1403/02/02 تن 75 1,319,828 102,551,075 1,367,348
شمش روی 99.98 روی پرور زنجان 1403/02/02 تن 60 1,319,828 83,415,960 1,390,266
شمش روی 99.99 پارس اکسید شکوهیه پرنو 1403/02/02 تن 40 1,333,160 56,280,110 1,407,003
شمش روی 99.97 خالص سازان روی زنجان 1403/02/02 تن 60 1,306,497 83,553,940 1,392,566
شمش روی 99.98 سپنتا روی 1403/02/02 تن 100 1,319,828 141,477,050 1,414,771
شمش روی 99.98 ملی سرب و روی ایران 1403/02/02 تن 75 1,319,829 108,589,975 1,447,866
شمش روی 99.97 فرآوری مواد معدنی ایران 1403/02/02 تن 75 1,306,497 107,790,225 1,437,203
شمش روی 99.96 کالسیمین 1403/02/02 تن 75 1,293,166 108,997,925 1,453,306
شمش روی 99.94 ذوب روی بافق 1403/02/02 تن 75 1,266,502 104,323,575 1,390,981
شمش روی 99.99 گسترش صنایع روی ایرانیان 1403/02/02 تن 100 1,333,160 141,936,825 1,419,368
شمش روی 99.99 گسترش صنایع روی ایرانیان 1403/02/02 تن 150 1,333,160 214,678,250 1,431,188
شمش روی 99.98 توسعه صنایع روی خاورمیانه 1403/02/02 تن 200 1,319,828 290,884,625 1,454,423
شمش روی 99.97 ترکیب پردازان زنجان 1403/02/02 تن 100 1,306,497 140,560,425 1,405,604
شمش روی 99.98 ملی سرب و روی ایران 1403/01/26 تن 75 1,256,481 109,106,025 1,454,747
شمش روی99.95 ذوب روی بافق 1403/01/26 تن 75 1,218,405 106,256,050 1,416,747
شمش روی 99.93 ذوب روی بافق 1403/01/26 تن 75 1,193,022 108,197,425 1,442,632
شمش روی 99.98 سپنتا روی 1403/01/26 تن 125 1,256,480 184,393,225 1,475,146
شمش روی 99.98 توسعه صنایع روی خاورمیانه 1403/01/26 تن 275 1,256,480 396,082,775 1,440,301
شمش روی 99.96 کالسیمین 1403/01/26 تن 400 1,231,097 565,559,575 1,413,899
شمش روی 99.97 فرآوری مواد معدنی ایران 1403/01/26 تن 75 1,243,789 104,829,950 1,397,733
شمش روی 99.98 گسترش صنایع روی ایرانیان 1403/01/06 تن 0 1,173,550 0
شمش روی 99.97 فرآوری مواد معدنی ایران 1403/01/06 تن 0 1,161,696 0
شمش روی 99.96 کالسیمین 1403/01/07 تن 25 1,149,842 28,746,050 1,149,842
شمش روی 99.98 گسترش صنایع روی ایرانیان 1403/01/06 تن 0 1,173,550 0
شمش روی 99.98 صانع روی زنجان 1403/01/06 تن 0 1,173,550 0
شمش روی 99.98 آذر شیمی رازی 1403/01/06 تن 0 1,173,550 0
شمش روی 99.96 کالسیمین 1403/01/06 تن 125 1,149,842 143,730,250 1,149,842
شمش روی 99.98 سپنتا روی 1403/01/06 تن 25 1,173,550 29,338,750 1,173,550
شمش روی 99.98 توسعه صنایع روی خاورمیانه 1403/01/06 تن 75 1,173,550 88,016,250 1,173,550
شمش روی 99.94 ذوب روی بافق 1403/01/06 تن 50 1,126,134 56,306,700 1,126,134

اخبار مرتبط


 گندله سنگ آهن

گندله سنگ آهن

روند قیمت گندله سنگ آهن در بورس کالای ایران Iron ore Pelletizing گندله سنگ آهن کنسانتره آهن، محصولی فرآوری شده از سنگ آهن است که به دست می‌آید از خرد کردن، آسیاب کردن، جداسازی مغناطیسی و فلوتاسیون. ...

شمش آلومینیوم

شمش آلومینیوم

روند قیمت شمش آلومینیوم در بورس کالای ایران Aluminum Ingot شمش آلومینیوم آلومینیوم، با اضافه کردن مواد و ترکیبات مختلف، خواص خود را بهبود می‌بخشد و به یک محصول کاربردی در صنایع تبدیل می‌شود. ...

کنسانتره سنگ آهن

کنسانتره سنگ آهن

روند قیمت کنسانتره سنگ آهن در بورس کالای ایران Iron ore concentrate کنسانتره سنگ آهن کنسانتره آهن، محصولی فرآوری شده از سنگ آهن است که به دست می‌آید از خرد کردن، آسیاب کردن، جداسازی مغناطیسی و ...

بلوم و بیلت فولادی

بلوم و بیلت فولادی

روند قیمت بلوم و بیلت فولادی در بورس کالای ایران بلوم و بیلت فولادی شمش بیلت (Billet) یک نوع فلزات است که بیشتر برای تولید میلگرد و سیم استفاده می‌شود و عمدتاً از ریخته‌گری مستقیم یا اکستروژن ...