روند قیمت بلوم و بیلت فولادی

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات


      نام کالا           عرضه کننده تاریخ معامله   واحد حجم قرارداد  قیمت پایه عرضه   ارزش معامله(هزارریال)

قیمت پایانی

میانگین

    1402/12/07  تن  500       
     1402/12/07  تن  600       
     1402/12/07   تن  375      
     1402/12/07   تن  2500      
     1402/12/07  تن  3700       
     1402/12/07  تن  125       
     1402/12/07  تن  264       
     1402/12/07  تن  3000       
     1402/12/07  تن  120       
     1402/12/07  تن  500       
     1402/12/07  تن  1500       
     1402/12/07  تن  1200       
     1402/12/07   تن 800       
     1402/12/07   تن 6300       
     1402/12/07   تن 2000       
     1402/12/07  تن  200       
     1402/12/07  تن  7000       
    1402/12/07   تن  5000       
    1402/12/07   تن  80       
    1402/12/07   تن  1000       
    1402/12/07   تن  200       
    1402/12/07    تن 2500       
    1402/12/07    تن 600       
    1402/12/07    تن 1500       
    1402/12/07   تن  1000       
    1402/12/07    تن  1000      
    1402/12/07    تن 3000       
    1402/12/07    تن 3000       
    1402/12/07    تن 5000       
    1402/12/07  تن  75       
     1402/12/07  تن  20،000       
     1402/12/07  تن   10،000      
    1402/12/07   تن  5000       
    1402/12/07   تن  5000       
    1402/12/07   تن  5000       
    1402/12/07    تن 3000       
    1402/12/07   تن  3000       
    1402/12/07    تن 450       
    1402/12/07   تن   7000      
    1402/12/07   تن  200       
     1402/12/07   تن 3000       
     1402/12/07  تن  5000       
     1402/12/07   تن 5000       
     1402/12/07   تن 1500       
    1402/12/07   تن  5000       
    1402/12/07   تن  1800       
    1402/12/07   تن  300       
    1402/12/07   تن  2000       
    1402/12/07   تن  500       
     1402/12/07   تن 20،000       
     1402/12/07   تن 600       
     1402/12/07  تن  300       
RST34-2   150*150  فولاد خوزستان   1402/12/05  تن 1000  209540 209،540،000  209،540 
بلوم 4sp 150*150  ایده ال شمش کویر   1402/12/05 تن   200 197،586  39،517،2000  197،586 
SWRY 150*150  فولادالیاژی پاسارگاد      1402/12/05 تن  500   235،000 117،500،000  235،000 
ّبلومC68D2 150*150  ذوب فولاد ویان     1402/12/05 تن  100  253،295  25،329،500  235،295 
C72D0 150*150 بلوم  ذوب فولاد ویان      1402/12/05  تن  100  253،295   25،329،500   253،295  
بلوم 4sp 150*150   شمش ایساتیس    1402/12/05   تن  200 198،000  39،600،000  198،000 
RST34-2   150*150   فولاد الیاژی پاسارگاد  1402/12/05   تن  2500 208،000  520،000،000  208،000 
RST34-2   150*150   فولاد الیاژی پاسارگاد   1402/12/05   تن  7500 208،000   1،560،000،000 208،000  
 SWRY 150*150   فولاد الیاژی پاسارگاد    1402/12/05 تن   500 235،000  117،500،000  235،000 
 C10C 150*150 بلوم آهن وفولاد ارفع    1402/12/05   تن 7000   221،903 1،553،321،000  221،903 
 C10C 150*150 بلوم  آهن وفولاد ارفع    1402/12/05   تن 1500  221،903 332،854،500 221،903 
st60-2   150* 150   مجتمع فولاد خراسان    1402/12/05   تن 1050  200،400  210،420،000  200،400 
st60-2   150* 150     مجتمع فولاد خراسان    1402/12/05  تن 3950  200،400  791،580،000  200،400 
 بلوم 4sp 150*150   فولاد بوتیای ایرانیان    1402/12/05  تن 900  197،500  177،750،000  197،500 
RST34-2   150*150  فولاد خوزستان     1402/12/05  تن 1000  209,540  209,540,000  209,540 
بلوم 5sp 150*150 پارس هفت تپه  1402/11/30  تن   500 197،586  98،793،000  197،586 
 بلوم 5sp 125*125  نورد حدید صدرا  1402/11/30  تن  100   197،586 19،758،600   197،586
بلوم 5sp 150*150  فولاد سپند مهریز  1402/11/30  تن  200   197،586 39،517،200   197،586
بلوم 5sp 130*130  بوتیای ایرانیان   1402/11/30  تن  500  195،000  97،500،000  195،000 
بلوم 5sp150*150  فولاد نفیس ایرانیان   1402/11/30  تن  300  205،734  61،720،200  205،734 
بلوم 5sp 150*150  اتیه اندیشان سپهر شرق   1402/11/30  تن  400  197،586  79،034،400  197ف586 
بلوم 5sp 150*150  پردیس صنعت زنده رود   1402/11/30  تن  500  198،784  99،392،000  198،784 
 بلوم 5sp 150*150  مچتمع البرز ناب آرش  1402/11/30  تن  250   204،361 51،090،250 204،361 
 بلوم طول کوتاه 5sp 150*150  فولاد کاوه جنوب کیش  1402/11/30  تن  500   197،586 96،000،000  192،000 
بلوم 3sp 125*125  فولاد تارا شمس  یزد  1402/11/30  تن  200   205،665 41،133،000  205،665 
بلوم 5sp 150*150    ذوب اهن اصفهان  1402/11/30  تن  500  199،950  99،975،000  199،950 
 بلوم 5sp 150*150 پارس بوتیل یزد  1402/11/30  تن  500   197،586 98،793،000  197،586 
 بلوم 3sp 150*150 البرز ناب آرش    1402/11/30  تن  500  204،361  102،180،500  204،361 
 بلوم 5sp 150*150 همااستیل شرق سپاهان    1402/11/30  تن  300 197،586  59،275،800  197،586 
 بلوم 3sp 150*150  صنعتی چادرملو 1402/11/30  تن  750  197،586  148،189،500  197،586 
 بلوم طول کوتاه  3sp 130*130  صنعتی چادرملو  1402/11/30  تن  100  197،586  19،758،600  197،586 
بلوم 5sp 125*125  اطمینان فولاد اسپادان  1402/11/30  تن  100  199،456  19،945،600  199،456 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد کاوه جنوب کیش  1402/11/30  تن  4780  200،697  944،461،000  197،586 
 بلوم 3sp 150*150 فولاد کاوه جنوب کیش   1402/11/30  تن  3000  203،664  610،992،000  203،664 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد کاوه جنوب کیش   1402/11/30  تن  4680  200،697 924،702،430  197،586 
بلوم 5sp 150*150  شمش نگین مشهد   1402/11/30  تن  100  200،079  20،007،900  200،079 
 بلوم 3sp 130*130 نورد زرفام   1402/11/30  تن  800  205،734  164،587،200  205،734 
 بلوم 3sp 130*130 بوتیای ایرانیان   1402/11/30  تن  1600  195،000  312،000،000  195،000 
 بلوم 5sp 150*150  آهن و فولاد ارفع  1402/11/30  تن  3000  205،734  617،202،000  205،734 
 بلوم 5sp 150*150  جهان فولاد سیرجان  1402/11/30  تن   3100 194،000   601،400،000 194،000  
 بلوم 3sp 150*150  جهان فولاد سیرجان   1402/11/30  تن   1600 194،000   310،400،000  194،000  
 بلوم 3sp 150*150  جهان فولاد سیرجان   1402/11/30  تن  3000  197،000  591،000،000  197،000 
بلوم 5sp 125*125   سدید شمس خاتم  1402/11/30  تن  300  205،734   61،720،200 205،734  
بلوم 5sp 150*150  فولاد خوستان   1402/11/30  تن  5000   201،481 1،007،405،000  201،481 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد امیر آذربایجان   1402/11/30  تن  850   205،734 174،873،900  205،734 
بلوم 3sp 130*130  صنعتی چادرملو  1402/11/30  تن  150   197،586 29،637،900  197،586 
بلوم 5sp 125*125  اروم شمش سبلان   1402/11/30  تن  400   197،586   79،034،500   197،586
بلوم 5sp 150*150   البرز ناب آرش    1402/11/30  تن  250  204،361  51،090،250  204،361 
بلوم 5sp 150*150   پارس هفت تپه  1402/11/30  تن  500   197،586 98،793،000  197،586 
بلوم 5sp 125*125   اطمینان فولاداسپادان  1402/11/30  تن  100   199،456 19،945،600  199،456 
بلوم 3sp 150*150   کاوه جنوب کیش  1402/11/30  تن  3000   197،586  596،260،200 198،753 
 بلوم 5sp 150*150  کاوه جنوب کیش   1402/11/30  تن  7000    197،586  1،380،330،300 197،190 
 بلوم 5sp 150*150  کاوه جنوب کیش 
1402/11/30  تن  320  200،697  63،227،520  197،586 
 بلوم 5sp 150*150 شمش نگین مشهد 
1402/11/30  تن  100  200،079  20،007،900  200،079 
 بلوم 5sp 150*150 زرند ایرانیان 
1402/11/30  تن  7000  192،000  1،344،006،300  192،001 
 بلوم 5sp 150*150 سیرجان ایرانیان  
1402/11/30  تن  7000  193،000  1،395،478،700  199،354 
 بلوم 5sp 150*150 الوند فولاد اریا 
1402/11/30  تن  200  197،586  39،681،900  198،410 
 بلوم 3sp 125*125 تارا شمش یزد  
1402/11/30  تن  200  205،665  41،133،000  205،665 
بلوم 3sp 150*150  سیرجان ایرانیان   
1402/11/30  تن  5000   193،000 996،622،000  199،324 
 بلوم  طول کوتاه 5sp 150*150 بوتیای ایرانیان  1402/11/30  تن  100  189،000  19،251،900  192،519 
بلوم 3sp 130*130  بوتیای ایرانیان  1402/11/30  تن  2400   195،000 468،000،000  195،000 
بلوم 5sp 130*130  بوتیای ایرانیان  
1402/11/30  تن  500  195،000  97،500ف000  195،000 
 بلوم 5sp 150*150 آهن و فولاد ارفع    1402/11/30  تن  2000  205،734  411،468،000  205،734 
بلوم 5sp 150*150  فولاد نفیس ایرانیان   1402/11/30  تن  300  205،734  61،720،200   205،734
 بلوم 3sp 150*150 آلیاژی پاسارگاد   1402/11/30  تن   8000  195،000 1،605،782،400  200،723 
 بلوم 5sp 150*150 اتیه اندیشان سپهر شرق   1402/11/30  تن  400   197،586 79،034،400   197،586
بلوم 5sp 150*150  فولاد خوزستان 
1402/11/30  تن  5000   196،000 1،001،939،000  200،388 
بلوم 5sp 150*150   ذوب اصفهان 
1402/11/30  تن  500  199،950  99،975،000  199،950 
بلوم 5sp 150*150   جهان فولا سیرجان   1402/11/30  تن  900   194،000 174،600،000  194،000 
بلوم 5sp 150*150    جهان فولا سیرجان  1402/11/30  تن  4000   197،000 799،250،000  199،813 
 بلوم 5sp 125*125  نورد حدید  صدرا  1402/11/30  تن  100  197،586  19،758،600  197،586 
بلوم 3sp 150*150   جهان فولا سیرجان 1402/11/30  تن  2400  194،000  465،600،000  194،000 
 بلوم 3sp 150*150 جهان فولا سیرجان  1402/11/30  تن  1000  197،000  197،000،000  197،000 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد خوزستان   1402/11/30  تن  5000  201،481  1،007،405،000  201،481 
 بلوم 5sp 150*150  پارس بوتیل یزد  1402/11/30  تن  500  197،586  98،793،000  197،586 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد امیر آذربایجان  1402/11/30  تن  850  205،734 174،873،900  205،734 
بلوم 5sp 125*125   صنایع صدرا ذوب  1402/11/30  تن  300   197،586 59،984،700   199،949
بلوم 5sp 150*150   صنعتی چادرملو 1402/11/30  تن  20،000  197،586  4،332،131،650  216،607 
 بلوم 3sp 150*150  صنعتی چادرملو  1402/11/30  تن  8،500   197،586 1،806،656،625  212،548 
 بلوم طول کوتاه5sp 150*150  صنعتی چادرملو  1402/11/30  تن  2،200  197،586  505،999،350  230،000 
 بلومطول کوتاه  3sp 150*150  صنعتی چادرملو  1402/11/30  تن  925   197،586  204،803،825  221،410 
 بلوم 5sp 150*150  پردیس زنده رود  1402/11/30  تن  600   198،784 123،437،700  205،730 
 بلوم 5sp 150*150  البرز غرب  1402/11/30  تن  500   197،586  101،824،750  203،650 
 بلوم 5sp 120*120 پولاد باراثاوا  1402/11/30  تن  638   197،586  129،819،712  203،479 
بلوم 5sp 150*150  سپهر سبلان   1402/11/30  تن  1000   204،413 207،800،000  207،800 
بلوم 3sp 150*150  کاوه جنوب کیش   1402/11/30  تن  220   200،697 43،568،920  197،586 
 بلوم 5sp 150*150 کاوه جنوب کیش    1402/11/30  تن   3000 203،664  631،569،600  210،523 
 بلوم 3sp 150*150 بوتیای ایرانیان   1402/11/30  تن  1000  197،500  207،079،000  207،079 
بلوم 5sp 150*150  آهن و فولاد ارفع   1402/11/30  تن  15،000  205،734  3،263،602،800  217،574 
 بلوم 5sp 100*100  صبا راد مجور  1402/11/30  تن  200   197،586 40،471،500   202،358
 بلوم 5sp 150*150 بوتیای ایرانیان   1402/11/30  تن  1000   197،500 203،284،500  203،285 
بلوم 5sp 150*150  فولاد الیاژی پاسارگاد   1402/11/30  تن  8000  195،000  1،606،211،200  200ف776 
بلوم 5sp 150*150  فولاد کویر دامغان   1402/11/30  تن  1300  205،73197،5864  267،455،150  205،735 
 بلوم 3sp 120*120 پولاد آذر ماهان   1402/11/30  تن  200  197،586  41،413،800  207،069 
بلوم 5sp 150*150  فولاد خوزستان   1402/11/30  تن  20،000   201،481 4،379،615،000  218،981 
 بلوم 5sp 1250*125 مهندسی بهروش   1402/11/30  تن  200  197،586   40،977،800  204،889 
بلوم 5sp 150*150  شمش آزاد انزلی   1402/11/30  تن  1،100   197،586   226،367،900 205،789 
 SWRY 150*150    فولاد الیاژی پاسارگاد  1402/11/28   تن 500   235،000 117،500،000   235،000
 RST34-2   150*150   فولاد الیاژی پاسارگاد   1402/11/28 تن  1500   206،000 309،000،000    206،000
 4sp  10*130 فولاد الیازی چادرملو   1402/11/28 تن   1425  202،788 288،972،900   202،788 
 4sp125*125 فولاد تارا  شمش یزد    1402/11/28 تن   400  197،126  81،239،600  203،099
  C10C   150*150  آهن و فولاد  ارفع    1402/11/28 تن   2000  220،971  441،942،000  220،971 
 6sp    150*150 غلتک سازان سپاهان    1402/11/28 تن   6760 205،255  1،352،000،000  200،000 
 RST34-2   150*150   فولاد الیاژی پاسارگاد   1402/11/28 تن   1000 206،000  206،000،000   206،000 
 C10C   150*150   آهن و فولاد  ارفع    1402/11/28 تن  2000  220،971  441،942،000   220،971 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد زرند ایرانیان   1402/11/25    تن 1200  195،000  234،000،000   195،000 
 بلوم 3sp 150*150  فولاد سیرجان ایرانیان   1402/11/25    تن 2000  195،000  390،000،000 195،000 
بلوم 5sp 150*150   فولاد امیر اذربایجان   1402/11/24    تن 150   202،788  30،418،200  202،788
بلوم 5sp 150*150   ذوب آهن اصفهان   1402/11/24    تن 7900   197،633 1،561،300،700   197،633 
بلوم 5sp 150*150   فولاد زرند ایرانیان    1402/11/24    تن 1000   195،000 195،000،000    195،000
بلوم 5sp 150*150    فولاد امیر اذربایجان 1402/11/24    تن 350   202،788 70،975،800    202،788
بلوم 3sp 125*125   فرآوری پیروان غدیر یزد   1402/11/23  تن   50 205،255  10،262،750   205،255 
بلوم 3sp 130*130   ذوب و نورد زرفام  1402/11/23  تن   550 204،931  112،712،050   204،931 
بلوم 5sp 150*150  کاوه جنوب کیش   1402/11/23  تن  1000   203،014 203،014،000   203،014 
 بلوم 5sp 150*150  شمش نگین مشهد  1402/11/23  تن  80   203،934 16،314،720    203،934
 بلوم 5sp 150*150  مجتمع فولاد خراسان  1402/11/23  تن  1300  203،949  264،542،200  203،949  
بلوم 5sp 150*150   فولاد کویر دامغان  1402/11/23  تن  500  202،788  101،394،000   202،788
بلوم 5sp 150*150   پردیس صنعت زنده رود  1402/11/23  تن  150  199،536  29،930،400   199،536 
بلوم 5sp 150*150   مجتمع فولاد نفیس ایرانیان  1402/11/23  تن  275  202،159  55،593،725  202،159 
بلوم 5sp 150*150   نورد شمش تبریز 1402/11/23  تن  150  197،126  29،568،900  197،126 
 بلوم 5sp 150*150  اطمینان فولاد اسپادان  1402/11/23  تن  60  202،788  12،167،280  202،788  
 بلوم 5sp 150*150  فولاد الیاژی پاسارگاد  1402/11/23  تن  200   199،000 636،800،000   199،000 
 بلوم 5sp 150*150  البرز ناب آرش  1402/11/23  تن  500   197،126 98،563،000   197،126 
 بلوم 5sp 150*150  پولاد شمش ایساتیس  1402/11/23  تن  125   197،126 24،640،750    197،126
بلوم 5sp 150*150  ذوب آهن اصفهان   1402/11/23  تن  2100   197،633 415،029،300  197،633 
 بلوم 3sp 150*150 کاوه جنوب کیش   1402/11/23  تن  3000   203،014 623،542،200  207،847 
 بلوم 5sp 150*150 کاوه جنوب کیش  1402/11/23  تن  3000   203،014   623،542،200 211،670 
 بلوم 5sp 150*150 آذر آبادگان ارس   1402/11/23  تن  300   197،126   59،138،000  197،127 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد سپهر سبلان  1402/11/23  تن  200   197،126  39،425،200   197،126 
 بلوم 5sp 150*150  آهن و فولاد  ارفع  1402/11/23  تن  10،000  204،802 2،118،073،900  211،807 
 بلوم 5sp 150*150  آهن و فولاد  ارفع  1402/11/23  تن  10،000   204،802  2،107،215،000 211،807 
 بلوم 3sp 125*125 فولاد تارا شمش یزد   1402/11/23  تن  400  197،126   80،966،350 202،416 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد آلیاژی پاسارگاد  1402/11/23  تن  2000  197،000   394،000،000 197،000  
بلوم 3sp 150*150  فولاد آلیاژی پاسارگاد   1402/11/23  تن  3500  197،000    689،500،000  197،000 
 بلوم 5sp 125*125 سدید شمش خاتم  1402/11/23  تن  200  197،126    40،689،300 203،447 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد سیرجان ایرانیان  1402/11/23  تن  5000  197،000   985،166،500  197،033 
 بلوم 3sp 150*150  فولاد سیرجان ایرانیان 1402/11/23  تن   1000  195،000 195،000،000    195،000
 بلوم 5sp 150*150 فولاد بوتیاری ایرنیان 
1402/11/23  تن   1000 199،000   200،078،000 200،078 
 بلوم 3sp 150*150 فولاد بوتیاری ایرنیان   1402/11/23  تن   2000 199،000   401،761،500  200،881 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد زرند ایرانیان  
1402/11/23  تن   300 195،000  58،500،000  195،000 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد خوزستان    1402/11/23  تن   10،000 205،255  2،159،814،000  215،981 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد کاوه جنوب کیش
1402/11/23  تن   4،000 203،014  812،056،000  203،014 
 بلوم 5sp 150*150  مجتمع نفیس فولاد ایرانیان
1402/11/23  تن   125  202،159 25،269،875   202،159 
 بلوم 3sp 130*130 ذوب و نورد زرفام    1402/11/23  تن   250  204،931 51،232،750    204،931
بلوم 3sp 150*150  فولاد آلیاژی پاسارگاد   1402/11/23  تن  1000   197،000 197،000،000   197،000 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد آلیاژی پاسارگاد   1402/11/23  تن  1800   199،000 358،200،000   199،000 
 بلوم 5sp 150*150  البرز ناب آرش   1402/11/23  تن  500   197،126 98،563،000    197،126
 بلوم 5sp 125*125 فولاد سیرجان ایرانیان   1402/11/23  تن  3000  197،000  602،390،100   200،797
 بلوم 5sp 150*150 فولاد زرند ایرانیان  
1402/11/23  تن  6000   195،000 1،170،000،000    195،000
 بلوم 5sp 150*150  ذوب آهن اصفهان   1402/11/23  تن  2000   197،633 392،266،000   197،633 
 بلوم 5sp 150*150 پردیس صنعت زنده رود  1402/11/23  تن  350   199،536 69،837،600   199،536 
 بلوم 5sp 150*150 ذوب و نورد شمش تبریز   1402/11/23  تن  50  197،126  9،856،300  197،126 
 بلوم 5sp 150*150 مجتمه فولاد خراسان   1402/11/23  تن  3450  203،494  702،054،300  203،494  
 بلوم 4sp 130*130  فولاد اسپریس تجارت   1402/11/21   تن  250 194،019  48،504،750   194،019 
 SWRY 150*150  فولاد الیاژی پاسارگاد   1402/11/21  تن 500  240،000   120،000،000  240،000 
 CK45  150*150  غلتک سازان سپاهان  1402/11/21 تن  160  215،901   31،040،000 194،000 
 CK45  150*150  غلتک سازان سپاهان  1402/11/21 تن   2100 215،901  407،400،000  194،000 
 RST34-2   150*150   فولاد الیاژی پاسارگاد   1402/11/21 تن   500 209،500  104،750،000  209،500  
 C10C   150*150 آهن و فولاد ارفع    1402/11/21  تن  1000 217،743  217،743،000  217،743  
  SWRY 150*150  فولاد الیاژی پاسارگاد    1402/11/21 تن  1000  240،000  240،000،000  240،000  
 بلوم 5sp 150*150  غلتک سازان سپاهان  1402/11/17 تن   480  202،020 96،969،600   202،020 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد زرند ایرانیان  1402/11/17  تن  2500  197،019 492،547،500   197،019 
 بلوم 3sp 130*130 ذوب و نورد زرفام    1402/11/17  تن  125  201،700 25،212،500    201،700
بلوم 5sp 150*150  فولاد بوتیای ایرانیان   1402/11/16   تن 700  197،000  137،900،000   197،000 
 بلوم 5sp 125*125 ذوب بریس   1402/11/16   تن 240  198،779  47،706،960  198،779 
بلوم 5sp 120*120  ذوب پولاد پارثاوا  1402/11/16   تن 264  202،020  53،333،280  202،020 
بلوم 5sp 150*150  غلتک سازان سپاهان  1402/11/16   تن 520  202،020   105،050،400  202،020  
بلوم 5sp 150*150  شمش نگین مشهد   1402/11/16   تن 80  202،020   16،161،600  202،020  
بلوم 3sp 150*150  جهان فولاد سیرجان   1402/11/16   تن 900  200،000 180،000،000   200،000
 بلوم 5sp 150*150 فولاد آلیاژی پاساگاد  1402/11/16   تن 500  202،200  101،010،000   202،200 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد پارس هفت تپه   1402/11/16   تن 400   194،019 77،607،600  194،019 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد زرند ایرانیان   1402/11/16   تن 2500   194،019  492،547،500    194،019
 بلوم 3sp 150*150 فولاد سیرجان ایرانیان   1402/11/16   تن 900   196،500 176،850،000   196،500
 بلوم 5sp 150*150 جهان فولاد سیرجان   1402/11/16   تن 3700  202،000   747،400،000 202،000 
 بلوم 5sp 150*150 جهان فولاد سیرجان   1402/11/16   تن 900  200،000   180،000،000  200،000
 بلوم 3sp 130*130 ذوب و نورد زرفام    1402/11/16   تن 75   201،700 15،127،500  201،700 
بلوم 3sp 125*125   فرآوری پیروان غدیر یزد 1402/11/16   تن 75  198،779  14،908،425  198،779 
بلوم 3sp 150*150   کاوه جنوب کیش  1402/11/16   تن 3000  201،168  613،144،020  204،381 
بلوم 5sp 150*150   کاوه جنوب کیش   1402/11/16   تن 3000   201،168  621،550،780   204،381
بلوم 5sp 125*125  مهندسین بهروش   1402/11/16   تن 200   197،827 39،565،400  197،827 
 بلوم 5sp 150*150 اتیه اندیشان سپهر شرق  1402/11/16   تن 1400  201،719  282،406،600  201،719 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد سیرجان ایرانیان  1402/11/16   تن 1500   196،500 294،750،000  196،500 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد زرند ایرانیان  1402/11/16   تن 4000   194،019 776،781،200  194،196 
 بلوم 5sp 150*150  آهن و فولاد ارفع  1402/11/16   تن 10،000   201،574 2،068،700،880  206،870 
 بلوم 3sp 150*150 فولاد سیرجان ایرانیان  1402/11/16   تن  2300  199،000 466،405،500  202،785 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد بوتیای ایرانیان  1402/11/16   تن 1000   199،000  200،733،950  200،734 
 بلوم 3sp 150*150  فولاد بوتیای ایرانیان  1402/11/16   تن 1000   199،000  202،598،500  202،599 
 بلوم 3sp 150*150  فولاد بوتیای ایرانیان  1402/11/16   تن 2000   197،000  399،043،400 199،522 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد امیر اذربایجان  1402/11/16   تن 1000   194،019 198،846،650  198،847 
 بلوم 3sp 150*150 پارس بوتیل یزد  1402/11/16   تن 600    194،019  116،411،400 194،019 
 بلوم 5sp 120*120 صنایع ذوب آذرخش   1402/11/16   تن 150   198،779 29،816،850  198،779 
بلوم 5sp 150*150  فولاد خوزستان   1402/11/16   تن 45000   202،020 9،090،900،000  202،020 
بلوم 5sp 150*150   فولاد نفیس ایرانیان  1402/11/16   تن 100   202،020 20،202،000  202،020 
بلوم 5sp 120*120   ذوب پولاد باراثاوا 1402/11/16   تن 374   202،020 75،555،480  202،020 
بلوم 5sp 150*150   فولاد پارس هفت تپه  1402/11/16   تن 100  194،019  19،401،900  194،019 
بلوم 5sp 150*150   اتیه اندیشان سپهر شرق  1402/11/16   تن 2000  201،719  403،438،000   201،719
 بلوم 5sp 125*125  ذوب بریس  1402/11/16   تن 60  198،779  11،926،740  198،779 
بلوم 3sp 150*150   فولاد سیرجان ایرانیان 1402/11/16   تن 1000  196،500  196،500،000  196،500  
 بلوم 3sp 150*150 پارس بوتیل یزد   1402/11/16   تن 400  194،019   77،607،600 194،019  
 بلوم 5sp 120*120  صنایع ذوب آذرخش  1402/11/16   تن 50  198،779   9،938،950 198،779  
بلوم 5sp 150*150  فولاد خوزستان    1402/11/16   تن 5000  202،202   1،010،100،000  202،202
بلوم 3sp 150*150   جهان فولاد سیرجان 1402/11/16   تن 1000  200،000  200،000،000   200،000 
 بلوم 3sp 125*125  پیروان غدیر یزد  1402/11/16   تن 125  198،779  24،847،375   198،779
 ck45   150*150 غلتک سازان سپاهان    1402/11/14  تن  160 218،479   33،212،800 207،580 
 RST34-2  150*150  فولاد آلیاژی پاسارگاد  1402/11/14  تن  1000 214،000  214،000،000  214،000
 RST34-2  150*150   معدنی چادر ملو  1402/11/14 تن   100  203،414  20،341،400  203،414 
SWRY 150*150   فولاد آلیاژی پاسارگاد   1402/11/14 تن  500   240،000  120،000،000  240،000 
بلوم 3sp 125*125  فرآوری پیروان غدیر یزد    1402/11/09  تن  150  186،866 28،029،900  186،866 
بلوم 5sp 125*125
نورد حدید صدرا     1402/11/09 تن   50  186،866  9،343،300    186،866
بلوم 5sp 150*150
آهن وفولاد تیام اسپادانا     1402/11/09 تن   300 193،850  58،155،000  193،850 
بلوم 5sp 100*100
 ذوب بریس    1402/11/09 تن  180  186،866  33،635،880  186،866 
بلوم 5sp 150*150
  فولاد شمش نگین مشهد   1402/11/09 تن  180  192،479  34،646،220  192،479  
بلوم 5sp 150*150   ذوب آهن البرز غرب    1402/11/09  تن 525   194،572 102،150،300   194،572 
بلوم 5sp 125*125
نورد حدید صدرا      1402/11/09 تن   150 186،866  28،029،000  186،866 
بلوم 5sp 125*125  اطمینان فولاد اسپادان    1402/11/09 تن   160 192،479   30،796،640  192،479
بلوم 5sp 150*150
 آهن وفولاد تیام اسپادانا    1402/11/09 تن   100 193،850  19،335،000   193،850 
بلوم 5sp 150*150
 فولاد شمش نگین مشهد    1402/11/09 تن  20  192،479  3،849،580  192،479  
بلوم 5sp 150*150   ذوب آهن البرز غرب    1402/11/09 تن  175   194،572 34،050،100    194،572
 بلوم 5sp 150*150 پردیس صنعت زنده رود    1402/11/09 تن  200  194،572  38،914،400   194،572 
 بلوم 3sp 125*125
 فرآوری پیروان غدیر یزد 
1402/11/09 تن 50 186،866 9،343،300 186،866
 بلوم 5sp 150*150  هما استیل شرق   1402/11/09   تن 225  192،984  43،421،400   192،984
 بلوم 3sp 150*150  فولاد کاوه جنوب کیش   1402/11/09   تن 5000 191،500  959،899،500  191،980 
  بلوم 5sp 150*150 فولاد کاوه جنوب کیش   1402/11/09   تن 5000  191،500    963،914،000 192،783 
 بلوم 5sp 120*120  ذوب پولاد پارثاوا  1402/11/09   تن 200  192،479  39،807،080  199،035 
 بلوم 5sp 125*125  اطمینان فولاد اسپادان  1402/11/09   تن 140   192،479  26،947،060  192،479  
 بلوم 5sp 150*150  شمش منطقه آزاد انزلی   1402/11/09   تن 1000   192،609 207،207،000  207،207 
 بلوم 5sp 125*125  مهندسین بهروش  1402/11/09   تن 200   186،866 40،200،450  201،002 
 بلوم 3sp 130*130  نورد زرفام  1402/11/09   تن 200  193،438  41،212،500  206،063 
 بلوم 5sp 150*150  صنایع فولاد پاسارگاد  1402/11/09   تن  1200 194،572  242،483،775  202،070 
 بلوم 3sp 150*150  فولاد سیرجان ایرانیان   1402/11/09   تن 2500  189،000  477،944،500  191،178 
  بلوم 5sp 100*100 ذوب بریس   1402/11/09   تن  520 186،866  97،170،320  186،866 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد خوزستان   1402/11/09   تن 25000   193،221 4،963،433،000  198،538 
 بلوم 5sp 150*150   پردیس صنعت زنده رود  1402/11/09   تن  800  194،572 155،657،600   194،572 
 بلوم 3sp 150*150   فولاد بوتیای ایرانیان 1402/11/09   تن  2000  192،000 392،304،800  196،152 
  بلوم 3sp 150*150   فولاد بوتیای ایرانیان 1402/11/09   تن 4000   193،000 793،791،600  198،448 
  بلوم 5sp 150*150 فولاد نفیس ایرانیان   1402/11/09   تن 300   194،572 61،831،200  206،104 
  بلوم 5sp 150*150 هما استیل شرق سپاهان   1402/11/09   تن 75  192،984  14،473،800  192،984 
  بلوم 5sp 150*150 صنعتی جادرملو   1402/11/09   تن 20000  193،414  4،169،055،500  208،453 
 بلوم 5sp 150*150  آهن فولاد ارفع   1402/11/09   تن 10000  194،572  2،219،416،000  221،942 
  بلوم 5sp 150*150 جهان فولاد سیرجان   1402/11/09   تن 8000  193،000  1،575،418،900  196،927 
 بلوم 5sp 150*150   آتیه اندیشان سپهر شرق 1402/11/09   تن 1000  191،755  195،848،200  195،848 
  بلوم 5sp 150*150  فولاد الیاژی پاسارگاد  1402/11/09   تن 5000   193،500 1،019،345،500  203،869 
  بلوم 5sp 150*150  فولاد کویر دامغان  1402/11/09   تن 500   194،572 101،765،875  203،532 
  بلوم 3sp 150*150  فولاد الیاژی پاسارگاد   1402/11/09   تن 5000   193،500 1،017،130،000  203،426 
 بلوم 3sp 150*150  جهان فولاد سیرجان    1402/11/09   تن 8000   191،500 1،635،884،500  204،486 
  بلوم 5sp 150*150 جهان فولاد سیرجان    1402/11/09   تن  8000  191،500 1،637،416،100  204،677 
  بلوم 5sp 150*150  جهان فولاد سیرجان   1402/11/09   تن  2500 189،000  492،362،500  196،945 
 بلوم 5sp 150*150   فولاد بوتیای ایران  1402/11/09   تن 3000  193،000  614،759،500   204،920
  بلوم 5sp 150*150 فولاد بوتیای ایران   1402/11/09   تن 2000   192،000 385،546،200  192،773 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد خوزستان   1402/11/09   تن 10000  193،221  2،259،667،000  225،967 
  بلوم 5sp 120*120 صنایع ذوب آذرخش   1402/11/09   تن 200  186،866  38،678،800  193،394 
 بلوم 5sp 150*150  ذوب آهن اصفهان   1402/11/09   تن 1000  192،772  197،156،400  197،156 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد زرند ایرانیان   1402/11/09   تن  8000 188،000  1،606،897،800  200،862 
 بلوم 5sp 150*150   فولاد کاوه جنوب کیش  1402/11/09   تن 3000  191،999  647،503،200  215،834 
 بلوم 3sp 150*150   فولاد کاوه جنوب کیش  1402/11/09   تن 3000  191،999   645،291،600  218،097 
  بلوم 5sp 125*125 صبا راد محور  1402/11/09   تن 200   186،866 39،191،800  195،959 
 بلوم 5sp 150*150  غلتک سازان سپاهان   1402/11/09   تن 1000  194،572  201،759،000  201،759 
 بلوم 5sp 150*150  مجتمع فولاد خراسان   1402/11/09   تن 15000  192،479  3،029،577،000  201،972 
RST34-2 150*15    فولاد الیاژی پاسارگاد  1402/11/07   تن  2000  199،000 398،000،000  199،000 
 RST34-2 150*15   فولاد الیاژی پاسارگاد  1402/11/07   تن 6000    199،000  1،194،000،000   199،000
 CK45 15*150  غلتک سازان سپاهان   1402/11/07  تن 2020   205،570 398،119،780  197،089 
 CK45 15*150  غلتک سازان سپاهان  1402/11/07   تن  220 205،570  43،359،580  197،089 
 RST34-2 150*15  فولاد خوزستان   1402/11/07   تن  1000 199،807  199،807،000   199،807 
 RST34-2 150*15  فولاد خوزستان   1402/11/07   تن  1300 199،807    259،749،100  199،807 
 st60-2    150*150  مجتمع فولاد خراسان  1402/11/07   تن  6700 192،122  1،287،217،400  192،122 
 st60-2    150*150   مجتمع فولاد خراسان  1402/11/07   تن 800   192،122 153،697،600  192،122 
بلوم 4sp 125*125   تارا شمش یزد  1402/11/07   تن 200   190،060  39،239،800  196،199
 بلوم 5sp 150*150 معدنی چادرملو  1402/11/04   تن 20000  185،568  4،112،258،450  205،613 
بلوم 5sp 125*125
 گسترفجر خوارزمی   1402/11/02   تن  125  183،853  22،981،625 183،853 
بلوم 5sp 150*150   ذوب آهن شاهرود  1402/11/02   تن  200  187،664 38،072،880  190،364 
بلوم 5sp 150*150  آهن و  فولاد ارفع   1402/11/02   تن  5300  191،434 1،014،600،200  191،434 
 بلوم 5sp 150*150 آهن و  فولاد ارفع   1402/11/02   تن  4700 191،434  899،739،800  191،434
 
  بلوم 3sp 150*150 پرتو صنعت شرق  1402/11/02   تن  400  190،951  76،380،400 190،951 
 بلوم 5sp 150*150 شمش نگین مشهد   1402/11/02   تن  60  183،853  11،031،180   183،853
 بلوم 5sp 150*150 شمش نگین مشهد   1402/11/02   تن  340 183،853  62،510،020   183،853
بلوم 5sp 150*150   جهان فولاد سیرجان    1402/11/02   تن  4000  188،000 772،796،000  193،199 
 بلوم 3sp 150*150   جهان فولاد سیرجان   1402/11/02   تن  4000 188،000  779،539،000  194،885 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد زرند ایرانیان  1402/11/02   تن 8500  183،500  1،630،612،500  191،837 
 بلوم 3sp 150*150  فولاد سیرجان ایرانیان  1402/11/02   تن 3000   183،000  589،600،000 196،533 
بلوم 3sp 150*150   فولاد سیرجان ایرانیان   1402/11/02   تن 3000  182،000   568،751،500 189،584 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد نفیس ایرانیان  1402/11/02   تن 600  191،434   118،565،400 197،609 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد آلیاژی پاسارگاد 1402/11/02   تن 6000  188،900   1،140،520،500 190،087 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد کویر دامغان 1402/11/02   تن 600  190،500  116،022،900  193،372 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد بوتیای ایرانیان   1402/11/02   تن 2000  185،000  393،944،400  196،972 
بلوم 3sp 150*150  فولاد آلیاژی پاسارگاد  1402/11/02   تن 6000   188،900 1،156،100،500  192،683 
بلوم 3sp 150*150  فولاد بوتیای ایرانیان  1402/11/02   تن  4000 185،000  765،751،000  191،438 
 بلوم 3sp 130*130 ذوب و نورد زرفام  1402/11/02   تن 500  189،620  97،840،500  195،681
بلوم 5sp 150*150  ذوب آهن اصفهان   1402/11/02   تن 1000  188،702  192،061،000    192،061
بلوم 3sp 150*150   فولاد البرز ناب ارش  1402/11/02   تن 1000  189،848  190،832،800 190،833
بلوم 5sp 150*150  فولاد سپند مهریز   1402/11/02   تن 250  189،923   47،430،750 189،923 
بلوم 5sp 150*150  فولاد سپند مهریز    1402/11/02   تن 50  189،923   9،496،150 189،923 
بلوم 5sp 125*125  صنعتی اصفهان در  1402/11/02   تن 75  183،853  13،788،975  183،853 
 بلوم 5sp 125*125 صنعتی اصفهان در   1402/11/02   تن 125  183،853   22،981،625  183،853 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد خوزستان  1402/11/02   تن 25000  189،926  4،801،385،000  192،055 
بلوم 5sp 150*150   هما استیل شرق سپاهان  1402/11/02   تن  175 189،923  33،236،525   189،923 
 بلوم 5sp 150*150 هما استیل شرق سپاهان  1402/11/02   تن  125 189،923   23،740،375   189،923 
 بلوم 5sp 150*150 ذوب آهن البرز غرب   1402/11/02   تن  600 189،923   113،953،800   189،923 
 بلوم 5sp 150*150  ذوب آهن البرز غرب   1402/11/02   تن  400 189،923    75،969،200  189،923 
بلوم 5sp 125*125   فولاد سازان جم  1402/11/02   تن  300 183،853   56،619،500 188،732 
بلوم 5sp 150*150   فولاد خراسان  1402/11/02   تن  5000 186،000  968،195،500  193،639 
بلوم 5sp 120*120  ذوب وپولاد باراثاوا  1402/11/02   تن  700 184،506  133،315،700  190،451 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد سیرجان ایرانیان   1402/11/02   تن  4000 185،000  784،247،000  196،062 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد سیرجان ایرانیان  1402/11/02   تن  3000 182،000  549،436،200  183،145 
 بلوم 5sp 150*150 شمش منطقه ازاد انزلی   1402/11/02   تن  2200  183،853 426،577،800  193،866 
 بلوم 3sp 120*120 پولاد اذر ماهان   1402/11/02   تن  200 183،853  38،825،800  194،129 
بلوم 3sp 125*125  تارا شمش یزد   1402/11/02   تن 300  190،060  58،864،700  196،216 
بلوم 5sp 150*150  پردیس صنعت زنده رود   1402/11/02   تن  1000 186،031  186،083،800  186،084 
 بلوم 5sp 150*150 اتیه اندیشان سپهر شرق   1402/11/02   تن  700 189،982   133،253،860 190،363 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد سپهر سبلان  1402/11/02   تن 200   190،205  38،848،200 194،241 
 بلوم 5sp 150*150 غلتک سازان سپاهان  1402/11/02   تن 1500   191،434  293،043،500 195،362 
بلوم 6sp 150*150  غلتک سازان سپاهان  1402/10/30   تن 1140   188،191 214،537،740   188،191 
 بلوم 4sp 125*125 تارا شمش یزد   1402/10/30  تن 500  188،191  94،095،500   188،191 
 C10C 150*150 آهن و فولاد ارفع   1402/10/30   تن 3000   205،290 615،870،000    205،290
C10C 150*150  آهن و فولاد ارفع    1402/10/30   تن 5000   205،290 1،026،450،000    205،290
RST34-2  150* 150  فولاد الیاژی پاسارگاد   1402/10/30   تن 1000   197،000 197،000،000    197،000
 A615GR40  150*150 فولاد خوزستان   1402/10/30  تن 100   198،567 19،856،700   198،567 
 بلوم 6sp 150*150 غلتک سازان سپاهان   1402/10/30  تن 1120   188،191 210،773،920   188،191 
 RST34-2  150* 150 ذوب اهن پاسارگاد   1402/10/30   تن 3000   197،000  591،000،000  197،000 

  

اخبار مرتبط